Pašvaldības ziņas
Šovasar astoņos pagastos atjaunos grants ceļu segumu

Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus, Jelgavas novada pašvaldība šogad ieplānojusi īstenot projektu “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”. Tas paredz astoņos novada pagastos teju 5,5 miljonu eiro apmērā veikt ievērojamas grants ceļu rekonstrukcijas. Noslēgtais darījums ar būvniecības firmu nosaka, ka pirmie sagatavošanas darbi, kas saistās ar ceļa uzmērīšanu, teritorijas attīrīšanu no kokiem, esošo ceļa zīmju demontāžu un citiem darbiem, pagastos aizsākušies jau šonedēļ. Savukārt zemes klātnes atjaunošanas darbi un nepieciešamie meliorācijas pasākumi ieplānoti vasarā.

Projektā ir paredzēts veikt pārbūvi sekojošos objektos: Lielplatones pagasta ceļa “Līgo iela - Sili - Nr.3” pārbūve 2,8 km garumā; Platones pagasta ceļa “Zvaigznītes - Braču Brieži - Zaķi Nr.65” pārbūve km 1,65-5,50; Valgundes pagasta ceļa “Mauriņu iela - Nr.16” pārbūve km 0,00-1,65; Vircavas pagasta ceļa “MS - Dainas - JM Nr.61” pārbūve km 2,68-3,78; Zaļenieku pagasta ceļa “Ķemeri – Zanderi Nr.11” pārbūve km 0,00-3,46; Vilces pagasta ceļa “Vilces dzirnavas-Augstkalne/ Nr.24 posms: Būdiņas-Grabišķi” pārbūve km 3,2-6,4; Svētes pagasta ceļa “Boļi - Mazslapatas Nr.21” pārbūve km 0,00-2,22 un Jaunsvirlaukas pagasta ceļa “Jaunsvirlaukas šoseja- Balži Nr.103” pārbūve km 0,00-0.94.

Visiem astoņiem ceļa posmiem nepieciešamos rekonstrukcijas plānus kopsummā par 87 082 EUR izstrādāja SIA “3C”. Pēc publisko iepirkumu rezultāta noskaidrots, ka autoceļu pārbūves pagastos veiks SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība  “Igate”” 5 359 532 EUR apmērā, bet būvuzraudzību veiks divas firmas: Valgundes, Jaunsvirlaukas, Lielplatones, Vilces un Zaļenieku ceļiem - SIA “RS Būvnieks” par 28 550 EUR, bet Platones, Svētes un Vircavas ceļiem -  SIA “BaltLine Globe” par 20 574 EUR.

“Pašvaldība projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā iesniedza jau pērn.  Lai iegūtu Eiropas Savienības līdzekļus, bija jāizpilda virkne nosacījumu, piemēram, jāapzina iedzīvotāju skaits, kuri izmanto ceļus, jāapzina lauksaimniecības zemes, kuru piekļūšanai ceļš nepieciešams, fakti, vai pie ceļa atrodas lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objekti. Un būtiskākais nosacījums - naudu piešķir tikai grants seguma ceļu pārbūvei. Vadoties pēc pašvaldības izstrādātajiem investīciju plāniem, tikāmies ar pagastu iedzīvotājiem, lauksaimniekiem un uzņēmējiem, izklāstot pašvaldības redzējumu. Sabalansēt projekta nosacījumus ar iedzīvotāju vēlmēm nebūt nebija viegls uzdevums. Taču diskusiju rezultātā mums izdevās panākt vienošanos, kas rezumēsies ar astoņu grants ceļu atjaunošanu. Vēlos atgādināt, ka līdzās šī projekta izstrādei pašvaldība pērn izstrādāja vēl vienu būtisku autoceļa projektu. Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus pagājušajā vasarā, tika noasfaltēti astoņi ceļa posmi. Kopā abās programmās ir izdevies piesaistīt ap septiņiem miljoniem eiro”, skaidro Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Apjomīgi izstrādātie būvdarbu plāni paredz, ka būvnieks ceļa posmus rekonstruēs vadoties pēc katra ceļa būvprojekta. Būtiskākie darbi, kas skars visus ceļa posmus, būs pilna  ceļa seguma konstrukcijas atjaunošana, sāngrāvju iztīrīšana vai izbūvēšana no jauna, ceļa malu apaugumu noņemšana, nolietojušos caurteku nomaiņa, aku izbūves, ceļa zīmju un signālstabiņu uzstādīšana, kā arī apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana.

Projekta “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”, Nr.17-06-A00702-000125, kopējās izmaksas ir 5 495 738,09 EUR, ELFLA līdzfinansējuma daļa sastāda 4 000 000 EUR, savukārt pašvaldības ieguldījums būs 1 495 738 EUR.

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

attels