Izglītība Jaunatne Projekti
Foto

Janvāra izskaņā Staļģenes pamatskolas 7. – 9.klašu skolēni prezentēja šajā mācību gadā izstrādātos projektu darbus par ilgtspējīgiem risinājumiem vides un kultūras mantojuma saglabāšanā. Izstrādātie projektu darbi, to rezultāti un prezentācijas ir pamatnosacījums skolēnu atlasei dalībai mobilitātēs uz Portugāli, Rumāniju un Igauniju.

Vērtēšanas komisija, kuras sastāvā darbojās Staļģenes pamatskolas Vecāku padomes pārstāvis, Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldniece, Jelgavas novada Izglītības pārvaldes speciāliste un Izglītības projektu vadītāja, atbilstoši nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem vērtēja gan skolēnu ieguldījumu tēmas izpētē, gan arī nozīmību un pamatīgumu praktiskajā projekta darbā.

Tā kā projektu darbi  pamatā vērsti, lai sniegtu ieteikumus novadam, pagastam un skolai ilgtspējīgos risinājumos, tad ļoti augstu tika novērtēti darbi, kur skolēns varēja precīzi definēt konkrētus ieteikumus.

Piecos projekta darbos tika meklēti risinājumi, kā bagātināt vidi ar putnu dziesmām, gatavojot putnu būrīšus, ko izvietot gan skolas parkā, gan personīgo māju apkārtnē. Tad nu nācās vērtēt gan zīlītēm domāto daudzdzīvokļu namu, gan pupuķim uzbūvēto divistabu mājiņu, gan ierastos būrīšus strazdiem un citiem maziem putniņiem.

Trijos darbos tika risinātas kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas iespējas. Un atkal, katrs darbs tik atšķirīgs: vienā – tika veidots sienas kalendārs ar Jelgavas novada apskates vietām; otrā – aicināts ceļot gar Lielupi, sagatavojot un izplatot bukletu ar autora mīļākajām vietām, ko apskatīt; trešajā darbā – izpētītas mūsu pagasta materiālais un nemateriālais mantojums, kas apkopots bukletā, kuru varēs izvietot pagasta muzejā kā izdales materiālu.

Projekta ietvaros skolā tika izveidoti divi sienu zīmējumi - gadalaiku aplis pie sākumskolas klasēm, kurā jaunāko klašu skolēniem būs iespēja iepazīt gadalaikus, to galvenās atšķirības un arī attiecīgos mēnešus. Trešā stāva gaitenī pie dabas zinību klases top putnu siena -  divi 7. klases skolēni zīmē putnus, kas sastopami mūsu apkaimē.

Projekta darbos tika meklēti risinājumi, kā samazināt smēķēšanu pusaudžu vidū. Tā rezultātā tapa četri īpaši plakāti, kas rosina aizdomāties par smēķēšanas kaitīgumu. Tāpat tika apzinātas enerģijas taupīšanas iespējas un izveidoti attiecīgi plakāti, kas katram atgādina, kā taupīt elektroenerģiju. Citā projekta darbā tika meklēti risinājumi “zaļākam” dzīvesveidam - tā rezultātā tapa videoklips, kurš rosina ieviest pavisam vienkāršus risinājumus savā ikdienā, tādējādi samazinot klimata izmaiņas. Savukārt divu darbu autori izvērtēja, cik veselīgu dzīvesveidu ievēro viņu skolasbiedri, un ierosinājumam tapa īpaši veselīgas uzkodas, ko katrs var viegli pagatavot savā ikdienā. Tika risinātas arī globālas problēmas – diskriminācijas atpazīšanas un novēŗšanas iespējas. Tā rezultātā tapa mācību stundu materiāls, ko skolotāji varēs izmantot savās nodarbībās. Projekta darba gaitā tika pagatavoti arī pavisam sievišķīgi izstrādājumi - ādas josta un somiņa, kas greznos abas darba autores ikdienā un svētkos. Tādā veidā meitenes iepazinās ar tradicionālajām prasmēm un amatiem, rokdarbu meistariem, kas mūsu vēsturisko mantojumu nodod no paaudzes paaudzei.

Jau marta vidū deviņu 9. klašu audzēkņi dosies skolēnu grupas īstermiņa mobilitātē uz Portugāli, Torres Vedras izglītības iestādi, kur kopā ar portugāļu vienaudžiem apgūs dažādus mācību priekšmetus, atbilstoši 9. klases mācību saturam, kā arī iepazīs Portugālē esošos vides ilgtspējas risinājumus izglītības iestādē, vietējā pilsētiņā un Portugāles galvaspilsētā Lisabonā apmeklējot Akvariumu.

Vienlaicīgi pieci Staļģenes pamatskolas pedagogi vēros kolēģu darbu Portugālē, īpašu uzmanību veltot iekļaujošās izglītības, diferenciācijas un individualizācijas nodrošināšanai mācību procesā.

Pēc mobilitātes Portugālē skolēni uzsāks ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu tuvākajā apkārtnē un skolā un organizēs izglītojošus pasākumus saviem vienaudžiem un sabiedrībai. Savukārt pedagogi veiks praktiskus uzlabojumus iekļaujošas izglītības nodrošināšanai Staļģenes pamatskolā.

Eiropas Savienības ERASMUS + programmas 1.pamatdarbības (KA1) skolu sektora projekts “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” Nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000129442 Staļģenes pamatskolā tiek īstenots no 2023.gada 1.augusta līdz 2024.gada 31.decembrim, piešķirtais ES finansējums projekta īstenošanai ir 40 300,00 EUR.

Logo