Novada ziņas
Stratēģiskās partnerības projekta „Constellation” otrā tikšanās

Laikā no 10. līdz 13.februārim Jelgavas novadā otrā darba vizītē ir ieradušies starptautiskā projekta “Constellation” (“Konstelācija”) partneri no Slovēnijas un Horvātijas, lai izvērtētu iepriekšējā laika posmā paveikto un plānotu turpmāko projekta aktivitāšu izpildi.

Projekta galvenā būtība ir radīt sistēmu, lai, sadarbojoties neformālās un formālās izglītības pusēm, novērstu jauniešu nokļūšanu NEET situācijās (kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās). Rezultātā iecerēts celt jaunatnes darbinieku un skolotāju kapacitāti darbā ar jauniešiem tieši lauku reģionos.

Laikā pēc pirmās projekta partneru tikšanās reizes Latvijā, kas notika 2018.gada oktobrī, projektā iesaistītās personas veica pētījumu, lai izzinātu, kas ir šie modeļi (angļu val. patterns), kas veicina jauniešu nonākšanu NEET statusā.  Šajā tikšanās reizē tiek izvērtēti šie modeļi un to turpmākais pielietojums e-asistenta vides radīšanā, kas projekta turpinājumā tiks praktiski testēts neformālās un formālās izglītības vidēs.

Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros, sadarbojoties piecām organizācijām no trim valstīm: biedrība "ideA" sadarbībā ar Jelgavas novada Izglītības pārvaldi Latvijā, biedrība "Entrepreneurship Movement Club" kopā ar Os Cirkulane-Zavrc, pamatskolu lauku un pierobežas reģionā Slovēnijā un biedrība "Forum for Freedom in Education" Horvātijā.

Publicitāte:

Svinīgi noslēdz un publicē stratēģiskās partnerības projekta "Constellation" rezultātus
Skatīt vairāk
Erasmus