Novada ziņas
Svētes pamatskolā viesojas M.Montesori pedagoģijas un emociju vadības pārstāvji

Ar mērķi, veicināt tolerances un iekļaujošas izglītības kvalitāti, laikā no 8. līdz 10. maijam Svētes pamatskolā, piedaloties izglītības iestādes pedagogiem, Izglītības pārvaldes un Attīstības nodaļas speciālistiem, notika Erasmus+ projekta Nr.2018-1-LV01-KA201-046963 “Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā” aktivitāte, kurā piedalījās arī sadarbības partneri no Polijas un Spānijas. Vizītes laikā Svētes pamatskolas pedagogi un atbalsta personāls prezentēja izglītības iestādes labās prakses piemērus un pedagoģiskajā procesā izmantojamās  metodes.

Projektā viens no mērķiem ir izveidot stratēģisko partnerību ar projekta dalībniekiem. Tāpat dalībnieki plāno uzlabot pedagogu ikdienas darbā lietotās metodes, mācoties no partneru labās pieredzes un piedalīties apmācībās. Plānots apgūt jaunus līdzekļus, lai veicinātu digitālo mācīšanos un mazināt lingvistisko nevienlīdzību, mazināt traucējošās uzvedības gadījumus klasē un apzināt citus mācīšanās šķēršļus, veicināt iekļaujošo un starpkultūru izglītību, stiprināt pedagogu kompetences Montesori metodēs un informāciju tehnoloģiju pielietošanā.

Atgādinājumam, martā līdzīgā projekta vizītē Polijā Jelgavas novada pārstāvji piedalījās, lai iepazītos ar Varšavas Montesori skolu apvienības izglītības sistēmu, kā arī pieredzi iekļaujošās izglītības jomā. Dalībnieki viesojās Montesori skolu apvienības trīs izglītības iestādēs -  Varšavas Montesori skolā (Warsaw Montessori School),  “Casa dei Bambini” (Varšavas Montesori Skolas pirmsskolas izglītības iestāde) un Varšavas Montesori pamatskola (Warsaw Montessori Middle School), kur praktiski iepazinās ar pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma bērnu izglītošanu, kā arī pedagogu pieredzi, strādājot ar itāļu pedagoģes M.Montesori metodēm. Interesanti, ka visās apvienības izglītības iestādēs mācības notiek angļu valodā, protams paralēli izmantojot arī poļu valodu, bet dziesmas pirmsskolas apļa laika nodarbībā katru dienu tika dziedātas vairākās valodās, tā izrādot toleranci pret to tautību bērniem, kuri mācās grupiņā.

Vizītes laikā atsevišķās prezentācijās kā klausītāji piedalījās arī kaimiņu – Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja, metodiķe un pedagogi, lai iegūtu jaunas zināšanas par Montesori metodēm un bērnu emociju vadību, tāpat pasākuma atklāšanas dienā piedalījās arī Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļas pārstāvis un kādreizējais Svētes pamatskolas direktors Edmunds Misevičs. Tādējādi tika veicināta arī citu ieinteresēto pušu dalība un “tīklošanās”, kas var rezultēties jaunu starptautisku projektu idejās.

Dalībnieki dienaskārtību sāka ar Svētes pamatskolas direktores Ingas Jansones uzrunu un iepazīšanos ar pirmsskolas izglītību pirmsskolas metodiķes Andželas Tabunovas vadībā novērojot “rīta apli” grupiņās. Pedagogi prezentēja Svētes pamatskolas pieredzi darbā ar bērna prasmju attīstīšanu un emocionālās labsajūtas veicināšanu, izmantojot Marte Meo un citas metodes. Ar metodēm iepazīstināja klīniskā psiholoģe Eva Raucka-Pļaviņa un logopēde Marita Sokolovska-Maldupa. Speciālais pedagogs Ināra Ozoliņa – izklāstīja teoriju par dabas vides estētikas metodiskajām iespējām izglītības vidē un to pielietojumu ikdienas nodarbībās, kā rezultātā dalībniekiem bija iespēja arī veikt darba uzdevumu praktiski, kas iekļāva “apļošanas” tehniku ar darba uzdevumu un rezultāta analīzi. Dienaskārtības turpinājumā Varšavas Montesori skolu apvienības vadītāja Malgosia Tarnowska 2 stundu aizraujošā prezentācijā stāstīja par skolu, tās pieredzi Montesori izglītībā un ar vizuāliem piemēriem iepazīstināja ar metodēm, no kurām atsevišķi risinājumi var tikt aprobēti pirmsskolā jau visai drīz.

Projekta vizītes otrā diena sākās ar iepazīšanos ar Šķibes pamatskolas pieredzi iekļaujošajā izglītībā, metodēm, atbalsta personāla funkcijām un izglītības iestādes iekārtoto Montesori darba kabinetu ar materiāliem. Kā norādīja speciāliste no Polijas ar šādu aprīkojumu skola varētu iekārtot pat 2 atsevišķas klases, kas nozīmē, ka Šķibes pamatskolai ir teicama sākuma pozīcija darbam ar Montssori metodēm. Tāpat Šķibes pamatskolā jau ir kvalificēts Montesori pedagogs – Marianna Smetaņina. Kā norādīja izglītības iestādes direktore Sandra Pluģe, ka iepriekš ir veikts mērķtiecīgs darbs un patlaban arī atbalsta personāla pedagogi apgūst jaunas zināšanas, lai skolā uzlabotu esošās un ieviestu jaunas mācību metodes.

Emocionālās vadības eksperte no Spānijas (Permacultura Cantabria) Silvia Diaza klātesošajiem pedagogiem Svētes pamatskolā vadīja semināru par tēmu “emocionālā pārvaldība - konfliktu risināšana komunikācijā izmantojot spēles elementus”. Varšavas Montesori skolu apvienības vadītāja praktiskā demonstrācijā un iesaistot dalībniekus, rādīja kā pareizi izmantot Montesori materiālus un saprast to izmantošanas mērķi. Seminārs raisīja neviltotu interesi un tika uzdoti jautājumi prezentētājiem.

Vizītes trešajā dienā notika stundu vērošana, kur dalībnieki piedalījās Svētes pamatskolas 9.klases īstā ķīmijas nodarbībā ķīmijas skolotājas Ilzes Lazdiņas vadībā, kur praktiski darbojās ar ķīmijas elementiem pāros ar skolēniem. Tādējādi gan tika veicināta komunikācija angļu valodā, gan arī iespēja atsvaidzināt iemaņas darbā ar ģipša materiālu un arī atbildēt uz jautājumiem par laboratorijas darbu gaitu un rezultātiem. Pasaules un Latvijas vēstures skolotāja Inese Vārsalvāne 7.klases skolēniem vērtēja grupu darba prezentācijas par Kurzemes un Zemgales Hercogistes vēstures pētījumu. Viesi vēroja sadarbību starp skolēniem, prezentēšanas iemaņas un pedagoga pielietotās metodes uzdodot uzdevumu, vadot stundu un vērtējot grupu darbu.

Projekta ietvaros viesi tika iepazīstināti arī ar skolēnu interešu izglītības darba rezultātiem Zemgales viesmīlību, dabu un latvisko dzīvesziņu.

Savukārt jūlijā plānots apmeklēt 8 dienu intensīvos kursus Spānijā, kurus organizēs projekta sadarbības partneris – “Permacultura Cantabria”. No Svētes pamatskolas un Jelgavas novada Izglītības pārvaldes plānoti šādi speciālisti - Svētes pamatskolas logopēde, pirmsskolas izglītības metodiķe, speciālā pedagoģe, klīniskais psihologs, izglītības iestādes direktore un Izglītības pārvaldes speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos.

Erasmus+ projekts Nr.2018-1-LV01-KA201-046963 "Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā" ir ieguvis ES finansējumu 49290 EUR apmērā piedaloties 3 partneriem - Asociacion cultural y medioambiental Permacultura Cantabria (Spānija), Niepubliczna Szkola Podstawowa Warsaw Montessori School (Polija) un projekta vadošajam partnerim/projekta iesniedzējam:

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv

Inga Jansone

Projekta kontaktpersona Svētes pamatskolā
inga.jansone [at] jelgavasnovads.lv
Erasmus