Novada ziņas
Uzsākts projekts starpnozaru sadarbības attīstībai Jelgavas novadā iedzīvotāju veselības veicināšanai

Februāra beigās Kauņā notika Baltijas jūras reģiona programmas projekta „Pašvaldību aktivitātes veselībai veicināšanai visām to iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās” koprades seminārs, kas vienlaikus bija arī pirmā projektā iesaistīto partneru tikšanās. 

Projekta partneri iepazīstināja ar sevi, savu pārstāvēto organizāciju un plānotajiem pilotprojektiem katrā no projektā iesaistītajām pašvaldībām. Piemēram, Jelgavas novada pašvaldība projekta ietvaros plāno izstrādāt pilotprojektu, kura ietvaros veicinātu veselīgus ēšanas paradumus – vairāk vietēju un ekoloģisku produktu pirmskolas un pamatskolas izglītības iestādēs. Šī ideja aizgūta no URBACT programmas projekta AGRI-URBAN, kur Jelgavas novada pašvaldība darbojās kā partneris projekta ieviešanas laikā no 2016. – 2018.gadam un apguva līdzvērtīgu pieredzi Francijā, Spānijā un Zviedrijā. Līdzīgu ideju prezentēja arī Suvalku pašvaldība no Polijas. Savukārt Helsinku pašvaldība plāno veicināt kopfinansējuma projektus. Jau šobrīd pašvaldība novirza 4.4. miljonus euro tās iedzīvotāju ideju realizēšanai. Sākotnēji katrs iedzīvotājs var iesniegt ideju par to, kas, viņaprāt, būtu paveicams pilsētas un dzīves uzlabošanai (uz šo brīdi iesniegtas 1300 idejas), un Helsinku pašvaldības eksperti kopā ar iedzīvotājiem tos iestrādā īstenojamos plānos. Pēc tam rudenī iedzīvotāji balso, kuras no idejām ieviest dzīvē.

Projekta ietvaros visi partneri izstrādās starpnozaru sadarbības modeli, lai veicinātu dažādu sektoru un jomu iesaisti veselības veicināšanas aktivitātēs novadā. Koprades semināra laikā tika strādāts pie pašnovērtējuma anketas izstrādes, kas ļautu izvērtēt katra partnera esošo situāciju šajā jomā un nepieciešamos pasākumus situācijas uzlabošanai.

Līdztekus pašvaldībām projektā piedalās arī universitātes (no Latvijas – Stradiņa universitāte) un zinātniskās pētniecības institūti, kas ieteiks piemērotāko metodoloģiju mērķu sasniegšanai un projekta noslēgumā veiks gan izstrādāto sadarbības modeļu, gan pilotprojektu izvērtējumu.

Kopumā projektā iesaistīti 15 partneri no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un Latvijas.

Projekta ilgums: 30 mēneši (01.01.2019. – 30.06.2021.)

Kopējais budžets: 2 534 507.85 EUR, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 52 920.00 EUR, no tās programmas finansējums 85% - 44982.00 EUR; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 15% - 7938.00 EUR.

Bilde