Pašvaldības ziņas
Valgundē, Platonē un Sesavā pabeigti ceļu asfaltēšanas darbi

Līdz ar rudens iestāšanos Jelgavas novada trīs pagastos noslēgušies ceļu asfaltēšanas darbi. Rekonstruēto ceļu posmi Valgundes un Platones pagastos jau nodoti ekspluatācijā, bet Sesavas pagastā diviem noasfaltētajiem ceļa posmiem rit noslēdzošās dokumentācijas saskaņošana. Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, konkrētās ceļu rekonstrukcijas veiktas ar kopējo garumu - 2,66 kilometri.

Lai būtu iespēja īstenot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrēto projektu programmu, pašvaldībai bija jāizpilda virkne nosacījumu lai konkrētos ceļu posmus varētu rekonstrukcijai pieteikt. Primāri šim ceļa posmam bija jāved gar ražotni novadā, kas vēlāk – pēc rekonstrukcijas sekmētu uzņēmējdarbības attīstību noteiktā vietā un radītu jaunas darba vietas.

Valgundes Meža ielas rekonstrukcija veikta no Vērpju ielas līdz uzņēmumam “Zemgales tehnoloģiskais centrs”, uzklājot asfalta segumu 0,650 kilometru garumā. Platones pagastā asfaltēšanas darbi 1,170 kilometru garumā ir ceļa posmā no Lielvircavas kapiem līdz SIA “Lielvircavas Agro”. Saulstaru iela – Blūdži pārbūve 0,680 kilometru garumā veikta no Saulstaru ielas līdz zemnieku saimniecībai “Laimas”, savukārt Buķu ielas rekonstrukcija pabeigta no valsts vietējā autoceļa V1072 Platones stacija-Sesava-Lietuvas robežas līdz zemnieku saimniecībai “Akācijas”, kopumā aptverot 0,160 kilometrus.

Asfaltēšanas darbus objektos veica SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””, kopsummā par 997 866 EUR.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 061 845,04 EUR,  ERAF līdzfinansējuma daļa sastāda 697 193,93 EUR, valsts budžeta dotācija  75 718,90 EUR un pašvaldības finansējums  288 932,21 EUR.

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 1.kārta” Nr.3.3.1.0/16/I/009 tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1 “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.