Iedzīvotājiem Novada ziņas Pasākumi
Pasākums

16. novembrī Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis svinīgā pieņemšanā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai pasniedza Jelgavas novada augstākos apbalvojumus – trīs Goda diplomus un piecus Atzinības rakstus – cilvēkiem, kuri ar savu darbu darījuši novadam godu, rūpējušies par tā atpazīstamību un snieguši nozīmīgu ieguldījumu novada labklājībā un izaugsmē.

Līdztekus augstajam apbalvojumam un naudas prēmijai apbalvotās personas kā cieņas apliecinājumu saņēma arī apzeltītas un sudraba piespraudes vārpas formā, kas ir Jelgavas novada bagātības simbols. “Šo cilvēku sasniegumi un paveiktais katram savā jomā ir sniedzis paliekošu devumu – kādam kultūras jomā, kādam pedagoģijā vai sabiedrības drošībā, un no tā guvums bijis gan pašu cilvēkiem, gan novadam kopumā. Šādi cilvēki arī ir mūsu zelts,” teic Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis.

Starp šī gada augstāko apbalvojumu saņēmējiem ir gan cilvēki, kas dzimuši un auguši Jelgavas novadā, gan arī tādi, kas savas profesionālās gaitas sākuši šeit pirms vairākiem gadu desmitiem.

Goda diploms par nozīmīgu ieguldījumu demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Jelgavas novadā piešķirts Administratīvās komisijas vadītājam Modrim Žeivotam, kurš darba gaitas pašvaldībā sāka 2009. gadā. Ar profesionālu dziļumu viņš iesaistījies darbā kā nozares eksperts, darbojoties pie likumu rosinājumiem un mācību programmu izstrādes pašvaldības policijas pārstāvjiem visas Latvijas mērogā. Arī pašlaik M. Žeivots strādā Labklājības ministrijas un Iekšlietu ministrijas darba grupā pie mācību programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Goda diploms par radošu, ilggadēju un augstvērtīgu ieguldījumu darbā ar bērniem un jauniešiem Jaunsvirlaukas pagastā, īstenojot viņu izglītošanu individuālo lauksaimniecisko prasmju apguvē, uzņēmējdarbības iemaņu veicināšanā, lauku attīstības sekmēšanā, vides izglītībā un lauku vides sakopšanā piešķirts Staļģenes mazpulka vadītājai Andai Skrupskai. Kā Staļģenes mazpulka vadītāja viņa darbojas jau 25 gadus. Šo gadu laikā tas kļuvis par vienu no skaitliski lielākajiem mazpulkiem Latvijā. Dalība mazpulkā ir iespēja saturīgi, interesanti un izglītojoši pavadīt brīvo laiku ne tikai mācību gada ietvaros, bet arī vasarā, piedaloties nometnēs un izstrādājot projektus, proti, izveidots publiskais dārzs, labirints aiz skolas un kalnu velosipēdu trase tuvējā mežā. Šogad Staļģenes mazpulks saņēmis arī “Sējēja” balvu Zemkopības ministrijas organizētajā konkursā.

Goda diploms par ilggadēju un profesionālu darbu, veicinot tautas deju tradīcijas saglabāšanu un pārmantojamību nākamajām paaudzēm, piešķirts Ievai Karelei, kura pirms 20 gadiem deju kolektīvu virsvadītājas amatu Jelgavas novadā pārņēma no izcilā novadnieka un Deju svētku virsvadītāja Viļa Ozola. Viņas neatsveramais ieguldījums šogad bija vērojams Dziesmu un deju svētkos, kur Jelgavas novadu pārstāvēja 17 deju kolektīvi. Virsvadītājas profesionalitāte ir augsti novērtēta novada deju kolektīvu gadskārtējos dižkoncertos “Ziemas sadancis” un citos lielkoncertos.

Atzinības raksts par ilggadēju, nesavtīgu un radošu darbu mūzikas izglītībā piešķirts Kalnciema pagasta ilggadējai mūzikas un deju skolotājai, Kalnciema pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva koncertmeistarei Ausmai Freimanei.  Visu dzīvi viņa veltījusi mūzikai un jaunās paaudzes izglītošanai. Pēc mūzikas skolas absolvēšanas darba gaitas kā mūzikas skolotāja uzsāka Valgundes septiņgadīgajā skolā, vēlāk Kalnciema vidusskolā, Kaigu vidusskolā, Kalnciema pagasta sākumskolā. Organizējusi folkloras svētkus, vadījusi sieviešu vokālo ansambli, bijusi ilggadēja deju kolektīvus pavadošā koncertmeistare, pirmsskolas vecuma bērnus gatavojusi dalībai mazo vokālistu konkursā “Cālis”. Teju katrs bērns Valgundē un Kalnciemā mūziku apguvis pie Ausmas Freimanes. Lai gan šobrīd viņa devusies pelnītā atpūtā, arvien turpina pasniegt klavierpēli un vokālu individuālās nodarbībās.

Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanā un attīstībā, kā arī gadskārtu tradīciju saglabāšanā piešķirts ilggadējai Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Andai Strautniecei. Teju 30 gadus viņa bijusi klātesoša ierakstiem reģistrā par cilvēka dzimšanu, laulību un mūža izskaņā – par aiziešanu viņsaulē. Atbilstoši izmaiņām Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā A. Strautniece spējusi ar rūpību un precizitāti pārvaldīt jomu, nodrošināt kvalitatīvu arhīvu, viņas vadībā Jelgavas novadā veidotas un uzturētas tradīcijas pāru godināšanai nozīmīgās kāzu gadskārtās un jaundzimušo sveikšanai.

Atzinības raksts par profesionālu ieguldījumu novada un valsts mērogā, nodrošinot iekļaujošu, vienlīdzīgu un kvalitatīvu pirmsskolas izglītības pakalpojumu piešķirts Cenu pagasta Ānes pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” vadītājai Inesei Jumītei. Pirmsskolas izglītības iestādi “Saulīte” I. Jumīte vada kopš 2011. gada. Viņa ir patiesi atvērta izglītojamajiem ar dažādām mācīšanās vajadzībām un veselības sarežģījumiem un saņēmusi augstu Izglītības valsts kvalitātes dienesta vadītāja profesionālās darbības vērtējumu. Tāpat iestāde bijusi viena no 25 pilotiestādēm projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb “Skola 2030”.

Atzinības raksts par augstu profesionālo meistarību un nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas novada iedzīvotāju sociālajā drošībā piešķirts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālās nodaļas Pensiju daļas vadītājai, Jelgavas novada Ozolnieku pagasta iedzīvotājai Vitai Karabačai. Viņas profesionālais devums vairāk nekā 30 gadus saistīts ar sociālās apdrošināšanas jautājumiem, veidojot teicamu praksi klientu apkalpošanā un nodrošinot meistarīgu konsultēšanas procesu sarežģītos jautājumos.

Atzinības raksts par radošu, ilggadēju un augstvērtīgu ieguldījumu darbā ar skolēniem, īstenojot pamata un vidējās izglītības programmas, audzināšanas darbu, attīstot jauniešu kritisko domāšanu, uzņēmību un patstāvību piešķirts Elejas vidusskolas bioloģijas un dabaszinību skolotājai Veltai Smolovai, kura Elejas vidusskolā aizvadījusi 51 gadu, bet nu jau divus gadus ir pensijā. V. Smolova pasniedza bioloģiju, dabaszinības, ķīmiju un katrā no šiem mācību priekšmetiem prata atrast odziņu, lai raisītu skolēnos interesi un vēlmi mācīties, gan apgūstot teoriju, gan esot jaunatklājējiem un piedaloties laboratorijas darbos.