Novada ziņas Iedzīvotāju padomes
Sapulce

No 2023.gada 1.janvāra stājas spēkā jauns Pašvaldību likums, kurā iekļautas plašas iespējas sekmēt iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībās. Viens no veidiem ir iedzīvotāju padomes.
 
Jo lielāka pašvaldība, jo vairāk palielinās fiziskā distance starp vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldību. Lai iedzīvotāji aktīvāk iesaistītos novada attīstībā un spētu pilnvērtīgāk  ietekmēt savas pašvaldības lēmumus – ir jāorganizē iedzīvotāju padomes, kas  ir viens no veidiem, kā veidot ciešāku un regulāru dialogu pašvaldībai ar iedzīvotājiem, noskaidrojot viedokli, apzinot vajadzības un kopīgi meklējot labākos risinājumus.

IEDZĪVOTĀJU PADOME ir brīvprātīga iedzīvotāju konsultatīva institūcija, lai nodrošinātu vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam (Pašvaldību likums, 58.panta pirmā daļa).

Kādi būtu ieguvumi no iedzīvotāju padomēm Jelgavas novadā?*

Regulāras un jēgpilnas konsultācijas ar iedzīvotājiem ir viena no svarīgākajām labi pārvaldītas pašvaldības pazīmēm. Izveidojot iedzīvotāju padomes pagastos gan iedzīvotāji, gan pašvaldība iegūs:

  • Vietējo teritoriju interešu pārstāvību – jo tiks radīta sabiedrības līdzdalības platforma, kurā vietējie iedzīvotāji savstarpēji apspriedīs vietējai teritorijai, iedzīvotājiem svarīgus jautājumus un pievērsīs tiem pašvaldības uzmanību, lai tos pēc iespējas risinātu, tai skaitā prioritizējot investīcijas un plānojot budžetu.
  • Iedzīvotāji iegūs iespēju nodot precīzāku informāciju pašvaldībai par daudziem jautājumiem, kas ir būtiski pašvaldības pārvaldīšanai, piemēram, par nepieciešamajiem pakalpojumiem un to pieejamību, kvalitāti; par teritorijas vajadzībām, izstrādājot pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus; par vietējās administrācijas darbību; par vietējo kopienu noskaņojumu, gatavību līdzdarboties pašvaldības darbībā u.c. jautājumus.
  • Labāku informācijas apriti starp iedzīvotājiem un pašvaldību – pašvaldībai ir iespēja labāk sasniegt iedzīvotājus, nodot svarīgu informāciju, tostarp, ja tas nepieciešams tikai noteiktā teritorijā, kā arī iedzīvotāji ir labāk informēti par to, kā darbojas pašvaldība un kā tajā tiek pieņemti lēmumi, labāk izprot pieņemtos lēmumus, ir informēti par plānotām darbībām. Laba informācijas aprite veicinās iedzīvotāju uzticēšanos savai pašvaldībai. 
  • Nomales efekta mazināšanos – novada pašvaldībai, regulāri apzinot Iedzīvotāju padomju viedokli par dažādiem jautājumiem, kā arī sniedzot informāciju par gaidāmajiem lēmumiem, iesaistot to sagatavošanā, tiks mazināts “nomales efekts”, proti, attālāku teritoriju iedzīvotājiem neveidosies sajūta, ka par viņiem pašvaldība ir aizmirsusi. Tas ir īpaši svarīgi gadījumos, kad no attiecīgās teritorijās pašvaldības domē nav ievēlēts neviens deputāts, jo šādos gadījumos iedzīvotājiem ir izteiktāka sajūta, ka viņu intereses pašvaldībā nevies neaizstāv.
  • Labāku vietējo iedzīvotāju saliedētību un noturīgumu krīžu gadījumos – aktīvie iedzīvotāji ir ļoti nozīmīgs atbalsts dažādu krīžu apstākļos (plūdi, pandēmija, kara draudi utt.), lai pašvaldība varētu operatīvi organizēt dažāda veida atbalstu vietējiem iedzīvotājiem. Aktīvo iedzīvotāju grupas var būt ļoti nozīmīgs atbalsts, lai sniegtu palīdzību tiem, kam tā ir īpaši nepieciešama, ko pašvaldība citādi nevarētu izdarīt vai izdarītu stipri novēloti. Iedzīvotāju padomju pārstāvji labi zina līdzcilvēkus un viņu vajadzības, bauda zināmu iedzīvotāju uzticību, kuri viņus atbalstījuši darbam iedzīvotāju padomē. Tādēļ Iedzīvotāju padomju pārdomātai izveidei var būt ļoti nozīmīga ilgtermiņa sociāla ietekme. 

Biedrības Lauku partnerība “Lielupe” aktivitātes, vietējo iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā

Kopš 2020.gada nogales, Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”  īsteno iniciatīvu “Kopdare”. Tās ir lielākas un mazākas aktivitātes iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai: iedzīvotāju aptauja, deputātu kandidātu debates pašvaldību priekšvēlēšanu laikā, iedzīvotāju līdzdalības spēle pagastos, demokrātijas festivāls un iedzīvotāju forums. Iedzīvotāju līdzdalības pasākumos, pagastos izveidojās aktīvo iedzīvotāju grupas, kas īstenoja kopīgi izraudzītu ideju savā pagastā. Vairāk  par paveikto “Kopdares” iniciatīvas mājas lapā  www.kopdare.lv

2023.gadā lauku partnerība “Lielupe” turpinās stiprināt iedzīvotāju līdzdalību, īstenojot  “Kopdares” aktivitātes: izglītojot, veidojot savstarpēju pieredzes apmaiņu, abpusēju dialogu (labākai iedzīvotāju  izpratnei par pašvaldības funkcijām un savu lomu tajās), aicinot tajās piedalīties iedzīvotājus, kas atsauksies veidot iedzīvotāju padomes savos pagastos. Kontakti saziņai ar iedzīvotājiem e-pasts: kopdare@kopdare.lv

Jelgavas novada pašvaldības aktivitātes iedzīvotāju padomes veidošanā

Arī Jelgavas novads atbalsta pilsonisko apziņu un veicina sabiedrības iesaistīšanos Jelgavas novada pašvaldības darbā. Jau 2022.gada 25.oktobrī, pašvaldības vadības tikšanās ar Kalnciema pagasta iedzīvotājiem un secīgām sapulcēm citos pagastos, aizsāka dialogu ar iedzīvotājiem par sabiedrības iesaistes mērķiem pašvaldības darbā, tādējādi attīstot iedzīvotāju spējas līdzdarboties un pārstāvēt savas vietējās kopienas intereses. Pavisam jau notikušas 10 sapulces un plānotas vēl 7, kas noslēgsies februāra sākumā un būs notikušas katrā no novada pagastiem. Pēcāk sāksies nākamais posms, kad iedzīvotāji jau būs informēti par iedzīvotāju padomes būtību un darbības mērķiem, kas pēc definīcijas plānota kā konsultatīva pašvaldības institūcija, kas attiecīgās kopienas iedzīvotāju interesēs izskata, piemēram – teritorijas labiekārtošanas jautājumus, kultūras aktivitāšu un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumus, turklāt arī iesniedz lēmumu projektus izskatīšanai domē.

"Iedzīvinot iedzīvotāju padomi, mēs ceram vairāk iesaistīt pašus iedzīvotājus dažādu attīstības vai problēmjautājumu sakārtošanā. Sākot no 2025.gada paredzēts finansējums līdzdalības budžetam vismaz 0,5% apmērā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem. Turklāt, šis finansējums tiks izlietots tikai sabiedrības rosinātiem teritorijas attīstības projektiem. Savukārt, projektu iesniegšanu, atlasi un īstenošanu organizēs pašvaldība,"

skaidro Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis.

Jau šajā gadā sadarbībā ar Lauku partnerību “Lielupe” ir plānoti arī dažādi lokāla mēroga pasākumi pagastos, lai veicinātu iedzīvotāju pārstāvību iedzīvotāju padomē un dalību kopdarē.

*Raksta sagatavošanā izmantotas Biedrības “Domnīca Providus” izstrādātās vadlīnijas iedzīvotāju padomju veidošanai pašvaldībās, vairāk informācija šeit www.providus.lv