Novada ziņas
Veikta Svētes upes posma krasta tīrīšana

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta Nr.R094 „Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā” ietvaros ir veikta mehāniska Svētes upes posma krasta tīrīšana un atbrīvošana no ūdensaugu apauguma krasta līnijas joslā no tilta pār Svētes upi Jēkabniekos – 200m uz augšu un 80m uz leju upes tecēšanas virzienā.

Svētes upe ir valsts nozīmes ūdensnoteka, kas saskaņā ar Civillikumu ir publiska upe. Tā ir Lielupes kreisā krasta pirmās pakāpes pieteka. Svētes upes kopējais garums 123 km, no kuriem 75 km atrodas Latvijas teritorijā un 65,4 km Jelgavas novadā. Svētes upe plūst cauri lauksaimniecībā intensīvi izmantotajam Zemgales līdzenumam. Barības vielu izskalošanās no lauksaimniecības zemēm veicina pastiprinātu ūdens augu augšanu, bet palieņu pļavu nepietiekama apsaimniekošana, visā ūdens objektam pieguļošajā teritorijā, veicina biomasas uzkrāšanos un upes gultnes nosprostojuma veidošanos, kā rezultātā tiek traucēts dabiskais upes tecējums. Upju dabisko procesu norisi papildus ietekmē klimata pārmaiņu rezultātā salīdzinoši siltās ziemas, kad neveidojas bieza ledus kārta, kas pavasara palu laikā spēj dabiskā veidā attīrīt upes gultni un krasta līniju.

Augusta otrajā pusē projekta Nr.R094 „Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā” ietvaros, pēc Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma ir veikta mehāniska Svētes upes posma krasta tīrīšana un atbrīvošana no ūdensaugu apauguma krasta līnijas joslā Jēkabniekos, Svētes pagastā. Šāda organiskās masas aizvākšana novērš plūdu riskus un nodrošina ūdenstecei vienmērīgu tecējumu. Ar šo projektu Jelgavas novada pašvaldība vēlas veicināt upes krastu tuvumā esošu zemju īpašnieku izpratni par upes krasta sakopšanas nozīmi biogēno elementu apritē un pretplūdu pasākumu īstenošanā, kā arī ūdens kvalitātes un vides uzlabošanā. Pilota teritorijā veiktais demonstrējums ir labs piemērs upes attīrīšanai no ūdensaugiem, jo salīdzinājumā ar pļaušanu, ja netiek izvākta augu biomasa, ir efektīvāks, jo ūdensaugu sakņu izcelšana kavēs tālāku upes krasta aizaugšanu, un uzlabos upes ūdensteci.

Projekta „Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā” Nr.R094 WATERDRIVE mērķis ir palielināt ūdens resursu apsaimniekošanas efektivitāti sadarbojoties. Ieviest videi draudzīgu ūdens apsaimniekošanas praksi lauksaimniecībā, lai samazinātu minerālvielu ieplūšanu reģionālajos ūdeņos un izplūdi Baltijas jūrā. 

Projekta ieviešanas laiks: 21.09.2018. – 30.09.2021. Projekta kopējais budžets: 2711587,00 EUR, programmas līdzfinansējums: 2 113 858,95 EUR, partneru ieguldījums: 577 728,05 EUR. Jelgavas novada pašvaldības projekta daļa 90500,00 EUR, no tās programmas finansējums 85 % - 76925,00 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 15 % - 13575,00 EUR.