Jelgavas novada dome 15. aprīļa domes sēdē, izskatot lēmumprojektu par ceļa infrastruktūras uzlabošanu 11 ceļu posmiem septiņos pagastos, lēmusi  piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku”. Vienlaikus noteikts arī projektu īstenošanai nepieciešamais pašvaldības finansējuma apmērs.

Kā iepriekš ziņots, pašvaldība aizvadītā gada pavasarī aicināja komersantus sadarboties projekta realizēšanā un ieteikt uzņēmējdarbībai nozīmīgus pašvaldības zemes un grants ceļus pārbūvei. Dalībai projektu konkursā Jelgavas novada dome kopumā apstiprinājusi 11 ceļu posmus septiņos pagastos. Projekta pieteikumi Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā jāsniedz līdz 2024. gada 17. aprīlim. Konkursa pieteikumi tiks izvērtēti trīs mēnešu laikā no iesniegšanas brīža.  Pozitīva izvērtējuma rezultātā, projektu realizāciju paredzēts uzsākt 2024. gada otrajā pusē un pabeigt līdz 2025. gada beigām.

Zaļeniekos atjaunojamais posma kopgarums iecerēts 5,5 kilometri: Tērvetes šoseja-Baloži-Kalnamačas-2.nodaļas darbnīcas (Nr.12) un Abgunstes skola–Rožlauki–Zanderi (Nr.28).

Sesavā atjaunojamo posmu kopgarums plānots 8,33 kilometri: Eleja – Bauskas šoseja – Staltie; Strautnieki – Jušķēni un Klāvi – Zīles (Nr.41).

Vilcē atjaunojamais posma kopgarums - 5,86 kilometri: Kalnrozes – Augstkalnes ceļš; Vilces dzirnavas – Augstkalnes pagasts un Vaiteņu krustojums – Bandenieki.

Lielplatonē atjaunojamais posma kopgarums – 1,82 kilometri, aptverot Līgo iela – Sili (Nr.3).

Salgalē atjaunojamais posma kopgarums – 1,47 kilometri objektā Ābelīšu ceļš, Salgales pagasts.

Cenu pagastā atjaunojamais posma kopgarums – 0,33 kilometri objektā Pakalni – Pļavnieki.

Platonē atjaunojamais posma kopgarums – 2,5 kilometri objektā Zvaigznītes - Braču Brieži – Zaķi.

Paralēli projektu pieteikumu izstrādei noritējusi apvienotā projektēšanas un būvdarbu iepirkuma procedūra, noskaidrojot, ka SIA “Kulk” un SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate” konkrētajiem ceļa posmiem veiks būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, būvdarbi tiks uzsākti tikai pēc finansējuma saņemšanas/projekta atbalsta gadījumā.

Ceļu posmu labiekārtošanai kopējais nepieciešamais finansējums ir 6 856 442 EUR, no kura projekta finansējums ir 5 187 116 EUR, savukārt Jelgavas novada pašvaldības finansējuma daļa būs 1 669 324 EUR.

Projektā varēja piedalīties dažādu uzņēmējdarbības formu pārstāvji, piemēram,  individuālie komersanti, zemnieku saimniecības, pašnodarbinātie, kas veic saimniecisko darbību, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas gūst labumu no projekta ietvaros attīstītās ceļu infrastruktūras. Lai varētu īstenot šo projektu, ceļu posmos iesaistītajiem uzņēmējiem pēc projekta realizācijas būs jārada darba vietas un jāveic investīcijas savā uzņēmumā.