Projekti Projekts

Pašvaldības jomu vadītāji 26. oktobrī URBACT projekta darba grupas seminārā veica SVID analīzi digitālās iekļaušanas virzienos, lai izvirzītu priekšnoteikumus vajadzību un prioritāšu noteikšanai, primāri – Jelgavas novadā.

Urbact logo

Mūžizglītības, labklājības, informāciju tehnoloģijas, valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas jomu vadītāji, projektu un finanšu nodaļas pārstāvji Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieces vadībā identificēja pašvaldības stirpo, vājo pušu, iespēju un draudu iekšējos un ārējos faktorus, kas ietekmē digitālās iekļaušanas attīstību vietējā un reģionālā līmenī. 

SVID analīze tika veikta projekta vadošā eksperta uzdevumā, lai iekļautu topošajā pētījumā par digitālās iekļaušanas situāciju Jelgavas novadā. Šāda veida pamatpētījums tiek veikts par katru projektā iesaistīto partneri un gala ziņojumā tiks noteikti kopīgie izaicinājumi. SVID analīze kalpos arī kā iesākums nākamās vietējās rīcības grupas, jau paplašinātā formā – iesaistot vairāk jomas un ārējās ieinteresētās puses, sapulcē, lai sāktu darbu pie paredzamā digitālās iekļaušanas (digitalizācijas) darbības plāna izstrādes.

Sapulces laikā speciālisti arī validēja turpmāko darba grupu sastāvu, plānots iesaistīt arī citas pašvaldības jomas, iestādes, vietējos iedzīvotājus un kā ārējās iesaistītās puses  - ZRKAC, JDC, LBTU IITF, LIAA BI, ZPR.

Projektā iesaistījušies 9 partneri, tā vadošais partneris – Mollet del Valles pašvaldība Spānijā un projekta partneri:  Jasi pašvaldība (Rumānija), Aleksandropolis pašvaldība (Grieķija), Torres Vedras pašvaldība (Portugāle), Zenica-Dobojas apgabals (Bosnija un Hercegovina), Lepidas reģionālā aģentūra (Emīlija-Romanja reģions, Itālija), Buloņsirmēras apgabals (Francija), Gdaņskas Uzņēmējdarbības Asociācija (Polija) un Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta mērķis risināt sociālās atstumtības problēmas un veicināt digitālo iekļaušanu, ne tikai nodrošinot piekļuvi tehnoloģijām, bet arī ļaujot cilvēkiem attīstīt nepieciešamās prasmes, lai pilnībā izmantotu digitālās pasaules piedāvātās iespējas atbilstoši vietējiem apstākļiem.

Projekts Nr. 20303 “Digitālā iekļaušana sociālās atstumtības mazināšanai (DIGI-INCLUSION)” tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2021-2027 Eiropas teritoriālās sadarbības programmas URBACT IV ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.