Pašvaldības ziņas
Zaļeniekos asfaltēs pašvaldības ceļu astoņu kilometru garumā

Šovasar, piesaistot gan Eiropas Savienības finansējumu, gan ieguldot Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļus, Zaļenieku pagastā “Ķemeru-Zanderu” ceļam paredzēts veikt asfaltēšanas darbus. Asfaltēšana pašvaldības ceļā aizsākās jau pērn, kad, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, noasfaltēja pirmos divus kilometrus. Šogad, turpinoties aizsāktajam projektam un realizējot vēl vienu projektu, pašvaldība ieplānojusi kopumā noasfaltēt gandrīz astoņus kilometrus.

Īstenojot pērn Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētu projektu, Jelgavas novadā vairākos pagastos noritēja asfalta ceļu rekonstrukcijas. Viens no pagastiem bija Zaļenieki, kur ceļa posmā “Ķemeri-Zanderi” asfalts tika ieklāts 2 kilometru garumā no 5.54 līdz 7.54 kilometram. Sekojot projekta plānam, šovasar iecerēts šim ceļam noasfaltēt otru posmu no 3.46 līdz 5.46 kilometram. Kopumā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem būs noasfaltēti četri kilometri.

“Asfaltētie ceļa posmi būs katrs savā ceļa galā. Sākotnēji vēlējāmies asfaltēšanu veikt secīgi vienu pēc otras, lai veidotos vienots noasfaltēts ceļa posms, bet strikto projekta kritēriju dēļ tas diemžēl nebija iespējams. Lai saņemtu finansējumu un projekta apstiprinājumu, pašvaldībai bija jāpamato konkrēto ceļu posmu sasaiste ar uzņēmējdarbības attīstību novadā -  tātad finansiālu atbalstu rekonstrukcijai varēja saņemt tie ceļi, kas ved uz ražotnēm ar konkrētu potenciālu jaunām darba vietām tuvākā nākotnē. “Ķemeru-Zanderu” ceļa posmā ir vairāki uzņēmumi - gan z/s “Vilciņi-1”, gan SIA “AGTech”, gan SIA “Bula”, gan SIA “Ķiploks”, gan z/s “Jaunzemji” un citi, bet uzņēmumi izvietojušies vairāk ceļa posma galos, kas nozīmē, ka vidus daļu ar šī projekta palīdzību mums nebija iespējams noasfaltēt”, skaidro Anita Skubiļina, Jelgavas novada pašvaldības infrastruktūras projektu vadītāja.

Vēloties sakārtot arī ceļa vidus daļu, kas ir ap 3,5 km gara, pašvaldība “Ķemeru-Zanderu” ceļu pērn pieteica vēl vienā projektu konkursā – Lauku atbalsta dienesta programmā ar nosaukumu “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”. Ar projekta starpniecību “Ķemeru-Zanderu” ceļa posmam no 0,00 līdz 3,46 kilometram tiks veikta grants seguma atjaunošana. Savukārt asfaltēšanas darbus nograntētajam posmam Jelgavas novada pašvaldība veiks par saviem budžeta līdzekļiem.

“Izstrādātais būvprojekts nosaka, ka ceļam pilnā apmērā atjaunos ceļa segumu konstrukcijas, iztīrīs vai izbūvēs no jauna sāngrāvjus, veiks ceļa malu apaugumu noņemšanu, nomainīs nolietojušās caurtekas un citus darbus. Pašvaldība, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus, būs veikusi finansiāli dārgāko procesu, kas kopumā izmaksās ap vienu miljonu euro. Aprēķināts, ka asfalta ieklāšana, ko pašvaldība nodrošinās no saviem budžeta līdzekļiem izmaksās ap 270 000 EUR”, turpina A. Skubiļina.

Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavas novadā 2.kārta - Zaļenieku pagasts “Ķemeri – Zanderi Nr.11” pārbūve no 3.46 līdz 5.46 kilometram, Nr.3.3.1.0/16/I/032, kopējās izmaksas sastāda 822 322 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējuma daļa ir 526 078, bet Jelgavas novada pašvaldības finansējums - 296 244 EUR.

Savukārt projekta “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”,  Nr.17-06-A00702-000125, Zaļenieku pagasts “Ķemeri – Zanderi Nr.11” pārbūve km 0,00-3,46, kopējās izmaksas ir 1 341 985 EUR, ELFLA līdzfinansējuma daļa sastāda 846 900 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldības ieguldījums būs 495 085 EUR.

Pēc publisko iepirkumu rezultātiem zināms, ka gan asfaltēšanas, gan grants darbus “Ķemeru-Zanderu” ceļam veiks SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība  “Igate””.

attels