Novada ziņas Projekti
Restauratoru nams

Bijušais Zaļās muižas Zirgu stallis pēc būvdarbu pārvērtībām 20. novembrī durvis vēris kā Restauratoru nams Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā, kas ir vienīgā vieta Baltijas valstīs mūra restaurācijas apgūšanai. Tā būs profesionāļu kaltuve – mācību vidē labi nodrošinātu darbnīcu vieta koka un mūra restaurācijai, sniedzot iespēju praktiskās nodarbībās kursu veidā uzņemt arī citas mērķgrupas specifisku restaurācijas darbu apmācībai.

Sākot no 25. aprīļa, kad tika pieņemts novada domes lēmums par aizņēmumu Valsts kasē, īstenojot Interreg Latvijas – Lietuvas programmu un ieguldot teju 1,5 miljonu eiro Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļu, muižas kompleksa ēku pārbūvē noritējuši vērienīgi būvdarbi, divas no vēsturiskajām muižas kompleksa ēkām pārveidojot par Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas mācību korpusiem.

Restauratoru nams jeb Zirgu stallis divus gadus stāvēja tukšs, jo tā tehniskais stāvoklis vairs neļāva telpās aizvadīt mācību stundas. Tagad nams sagaidījis savu otro dzīvi un ir gatavs uzņemt audzēkņus. Pirmajā stāvā izveidotas un aprīkotas Mūra restaurācijas un kokgaldniecības restaurācijas darbnīcas, savukārt otrajā stāvā - telpas tapsēšanas, krāsošanas, kompozīcijas, krāsu mācības un citām darbnīcām, atvēlēta vieta arī  transformējamai konferenču telpai semināriem, teorētiskām apmācībām  un diskusijām. Savukārt Restauratoru nama blakus ēkā izveidotas darbnīcas monumentāli dekoratīvai veidošanai, izstāžu telpas un noliktavas telpas. Projekta ietvaros iegādātas gan elektroiekārtas, darba galdi, specifiski restaurēšanas veikšanai nepieciešamie rokas instrumenti un materiāli. Iegādātas arī modernas tehnoloģijas – 3D printeris ar skeneri, lai restaurācijas procesu veiktu pēc iespējas mūsdienīgāk.

 “Atjaunotās Zaļenieku KAV (Komerciālās un amatniecības vidusskola) mācību darbnīcas “Restauratoru nams” turpmāk nodrošinās mūsdienīgāku mācību vidi, tajā pašā laikā saglabājot iespēju audzēkņiem un meistarklašu dalībniekiem praktizēties kultūrvēsturiskā vidē – visā Zaļās muižas kompleksā”, komentē Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos Dace Vīpule-Kuļika.

Restauratoru nama darbnīcās skola turpinās īstenot praktiskās apmācības 4-gadīgās profesionālās vidējās izglītības programmas “Restaurācija” ietvaros, kas domāta jauniešiem pēc pamatizglītības apguves. Pēc Zaļenieku KAV beigšanas  jaunieši iegūs profesionālo vidējo izglītību, kvalifikāciju “restauratora asistents”. Savukārt 2-gadīgā profesionālās vidējās izglītības programma “Restaurācija” domāta jauniešiem un pieaugušajiem ar jau iegūtu vidējo izglītību. Šāda programma šogad tiek īstenota pirmo gadu, saturiski paredzot, ka puse no mācībām notiek darba vidē – būvobjektā. Pēc Zaļenieku KAV beigšanas jaunieši iegūs profesionālo vidējo izglītību, kvalifikāciju “restauratora asistents”. Savukārt viengadīgā profesionālās izglītības programma “Būvdarbi” domāta jauniešiem pēc pamatizglītības apguves un pēc tās pabeigšanas var iegūt profesionālo kvalifikāciju “mūrnieks”.

“Restauratoru namā papildus mācību procesam plānots organizēt un piedāvāt vairākas aktivitātes - meistarklases būvniecības un restaurācijas nozarē strādājošajiem- gan prasmju pilnveidei, gan specifisku zināšanu apguvei. Tāpat gaidāmas meistarklases interesentiem, kam pašiem īpašumā ir vēsturiskas ēkas un ir interese par kultūras mantojuma praktisko saglabāšanu. Ar starptautisku projektu palīdzību būs iespējams arī īstenot atsevišķu restaurācijas moduļu apmācību jauniešiem no citām valstīm” stāsta D. Vīpule-Kuļika.

Pēdējos gados īpašs ieguldījums veikts tieši profesionālās izglītības programmas kvalitātes celšanai. Skola sadarbībā ar pašvaldību ik gadu piedalās dažādos projektos, lai attīstītu ne vien audzēkņu prasmes, bet veiktu ieguldījumu arī iestādes/muižas labiekārtošanā. Pati Restauratora nama pārtapšana noritēja sadarbībā ar Lietuvu programmas “Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam” ietvaros projektā "Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežā".

Līdz 2020.gada maijam sadarbībā ar Paņevežas profesionālās izglītības un attīstības centru tiks uzlabotas 8 profesionālās izglītības programmas atbilstoši Latvijas Amatniecības kameras meistaru rekomendācijām. Kopumā tiks apmācīti 215 topošie restaurācijas un būvniecības speciālisti atbilstoši darba devēju prasībām, kā arī organizētas profesionālās pilnveides meistarklases 61 darbiniekam. Projekta ietvaros noritējušas arī vizītes pie sadarbības partneriem, Latvijas Amatniecības kamerā un studiju vizīte Vācijas profesionālās izglītības centrā.

Ciešā sadarbībā ar Latvijas Amatniecības kameru un tās restaurācijas meistariem kopīgi uzsākts arī pilotprojekts, īstenojot 4 restaurēšanas amata mācības programmas. Kopumā projekta ietvaros 12 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņiem būs iespēja apgūt 320 stundas praktiskā darba Latvijas amatniecības kameras meistaru vadībā, lai nākotnē papildus profesionālās izglītības kvalifikācijai varētu iegūt Zeļļa diplomu.

 “Lai radītu mācību vidi atbilstošu darba tirgum, mazinot prasmju nesakritību ar darba tirgus vajadzībām, projekta ietvaros esam gan smēlušies bagātīgu pieredzi studiju vizītēs Vācijā, gan sadarbībā ar Vācijas amatniecības kameru tapis metodiskais un materiālais nodrošinājums. Skolas attīstība tieši restaurācijas apmācībā ir spēcīgi stiprināta. Arī aprīkojums – ja līdz šim bija pieejams visai skops, tad tagad var darboties ar jaudu. Ēku pārveides procesā mums bija svarīgi pēc iespējas vairāk saglabāt šo ēku būtību, nezaudējot vēsturiskumu. Svarīgi ir pašiem mācēt saglabāt vēsturisko kultūras mantojumu, ar kuru var lepoties, tad arī varēsim to mācīt citiem”, stāsta Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas direktore Lilita Leoho.

Projekta ”Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežos” kopējais finansējums ir 290 334 EUR. Jelgavas novada pašvaldībai piešķirtā  daļa no Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta ir 234 962 EUR, lai gan lielāko daļu summas - 146 876 EUR pašvaldība novirzīja mācību laboratoriju aprīkojumam, materiālu iegādei un audzēkņu apmācībai.

Līdzās Zirgu stallim atrodas muižas kompleksa ēka, kurā ierīkota videi draudzīgāka apkures sistēma, kas apsilda ne vien blakus esošās ēkas, bet arī pašu muižu. Siltināšanas darbu laikā namā ierīkota jauna apkures sistēma ar granulām un jauna siltumtrases izbūve.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un atjaunošanas darbus objektā SIA “Bildberg” veica kopumā par 1 792 100 EUR ar PVN. Tehnisko projekta izstrādi ēkām veica SIA “Lūsis V” par 19 763 EUR, autoruzraudzību SIA “Vertti” par 12 076 EUR, savukārt būvuzraudzību veica SIA “Lerix” par 12 094 EUR.

Kopējās izmaksas sastāda 1 838 232 EUR. Par būvprojekta izstrādi Jelgavas novada pašvaldība jau ir norēķinājusies, tādēļ Valsts kasē uz 25 gadiem plānotā aizņēmuma summa ir 1 481 189 EUR.

logo