Projekti
Zemgalē izveidota zemieņu upju ainavas pilnveidošanas sadarbības grupa

Ieviešot Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstītu projektu LLI-291 “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE), Zemgalē izveidota ieinteresēto pušu sadarbības grupa.

Lai stiprinātu sadarbību zināšanu un labās prakses pārneses jomā upju zemieņu ainavas pilnveidošanā un apsaimniekošanā, minētajā grupā apvienojušies ieinteresētie Latvijas un Lietuvas zinātnieki, reģionālo un valsts pārvaldes institūciju, kā arī pierobežas pašvaldību pārstāvji.

Grupas dalībnieku vidū ir pārstāvji no Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes, Pašvaldību savienības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Universitātes, Lietuvas Ainavu arhitektu asociācijas, Baltijas Vides foruma, Rīgas, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales Plānošanas reģiona, Bauskas, Jelgavas un Rundāles novada, Lietuvas Biržu rajona pašvaldības, kā arī no Biržu un Žagares Reģionālā parka direkcijas.

Pirmajā grupas sanāksmē ieinteresētās puses iepazinās ar projekta “ENGRAVE” konceptu, diskutēja par zaļās infrastruktūras plānošanas metodoloģiju, par dažādām pieejām zaļās infrastruktūras un ekosistēmu pakalpojumu integrāciju, detalizēti sprieda par Zemgales ainavas un zaļās infrastruktūras attīstības plāna izstrādi. Minētā projekta ieviešanas laikā pavisam notiks četras šādas sadarbības grupas apspriedes, bet to starplaikos iespējamas individuālas konsultācijas, viedokļu saskaņošana un aktuālas informācijas apmaiņa.

Projekta “ENGRAVE” mērķis ir uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā. Projekta ieviešana ilgs līdz 2020. gada 30. aprīlim un tā kopējais finansējums ir 583 300,34 eiro, tostarp ERAF finansējums – 495 805,26 eiro.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
www.latlit.eu / www.europa.eu

 

Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists

attels