Pašvaldība Novada ziņas
Zināmi komiteju priekšsēdētāji un vietnieki

Šodien, 20.jūlijā, Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem (LZS) sasaucot domes pastāvīgo komiteju sēdes, tām ievēlēti komiteju priekšsēdētāji un priekšsēdētāju vietnieki. Pastāvīgo komiteju - Finanšu, Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu, kā arī Labklājības un sociālo jautājumu, sastāvs tika ievēlēts pagājušajā nedēļā ārkārtas domes sēdē.

Finanšu komiteju (kā tas noteikts likumā “Par pašvaldībām”) vadīs domes priekšsēdētājs – Ziedonis Caune (LZS). Jau vēstīts, ka komitejā kopā darbosies 9 deputāti: Ziedonis Caune (LZS), Juris Lavenieks (LZS), Ilze Vītola (LZS), Oskars Cīrulis (NA VL-TB/LNNK), Jānis Kažotnieks (LZP), Uldis Ainārs (JV), Dainis Liepiņš (LRA), Madars Lasmanis (LA), Irina Dolgova ( “Saskaņa” SDP).

Finanšu komitejas kompetencē ir sniegt atzinumu par pašvaldības budžeta projektu un tajā izdarāmajiem grozījumiem, par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem. Tāpat komiteja ir tiesīga sniegt priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu un atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu. Savas kompetences ietvaros komiteja izskata arī amatpersonu, iestāžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus, kā arī sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju.

Tautsaimniecības jautājumu komiteju vadīs domes deputāts Ģirts Neija (LZP), savukārt par komitejas priekšsēdētāja vietnieku iecelts Oskars Cīrulis (NA VL-TB/LNNK) - Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un infrastruktūras uzturēšanas jomā. Komitejas sastāvu veido šādi deputāti: Lolita Duge (LZS), Juris Lavenieks (LZS), Juris Razživins (LZS), Oskars Cīrulis (NA VL-TB/LNNK), Ģirts Neija (LZP),  Artūrs Semjonovs (JV), Dainis Liepiņš (LRA), Madars Lasmanis (LA), Irina Dolgova (“Saskaņa” SDP).

Tautsaimniecības komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību, zemes lietām, īpašumu un teritorijas izmantošanu, teritorijas labiekārtošanas plānošanu, vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem, starptautisko sadarbību un tūrismu, komunālajiem pakalpojumiem, teritorijas labiekārtošanu, dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, nedzīvojamo telpu nomu un izmantošanu un satiksmes organizāciju.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju vadīs domes deputāts Emīls Dobrājs (LA). Komitejas priekšsēdētāja vietnieks būs Andris Ozoliņš (LZP) – Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos. Komitejas sastāvs: Lolita Duge (LZS), Aivars Naglis (LZS), Gundars Liepa (NA VL-TB/LNNK), Andris Ozoliņš (LZP), Artūrs Semjonovs (JV), Dina Tauriņa (LRA)Emīls Dobrājs (LA).

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par izglītību, kultūru un sportu.

Labklājības un sociālo jautājumu komiteju vadīs Uldis Ainārs (JV), savukārt par komitejas vietnieku iecelta Ilze Vītola (LZS) – Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece labklājības un sociālo lietu jautājumos. Noteiktais komitejas sastāvs: Ilze Vītola (LZS), Juris Razživins (LZS), Gundars Liepa (NA VL-TB/LNNK), Andris Ozoliņš (LZP), Uldis Ainārs (JV), Vidmants Rinkuns (LRA), Emīls Dobrājs (LA).

Labklājības un sociālo jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus labklājības veicināšanas jomā ( sociālā palīdzība un pakalpojumi, veselības veicināšana un aizsardzība u.c.).

Pēc konkrēto komiteju priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku iecelšanas deputāti vienojās, ka rītdienas Apvienoto komiteju sēdi vadīs Finanšu komitejas priekšsēdētājs – Ziedonis Caune (LZS).