2023. gada 28. jūnija Jelgavas novada domes sēdē deputāti izskatīja 2023.gada 6.jūnijā saņemto kolektīvo iesniegumu “Par atšķirīgu ūdenssaimniecības tarifu saglabāšanu Ozolnieku, Cenu, Salgales pagastos”. Dome lēma izveidot kolektīvā iesnieguma izskatīšanas komisiju un uzdot komisijai triju mēnešu laikā no šā lēmuma pieņemšanas dienas sniegt domes sēdē pārskatu par kolektīvā iesnieguma virzību.

Jelgavas novada pašvaldībā 2023. gada 21. novembrī notika kolektīvā iesnieguma izskatīšanas komisijas sanāksme, kurā nolēma organizēt nākamo komisijas sapulci, pieaicinot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvjus, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizāciju uzņēmumu asociācijas pārstāvi, lai kapitālsabiedrība padziļināti informētu par sadarbību ar regulatoru un risinātu neskaidros jautājumus.

Komisijas sanāksme notika 2023. gada 27. novembrī Jelgavas novada pašvaldības (Pasta iela 37, Jelgava) domes sēžu zālē un attālināti platformā Microsoft Teams.

Komisija nolēma:

  1. Jelgavas novada domes pieņemtais lēmums par vienotu tarifu visā Jelgavas novada teritorijā ir negrozāms.

2023. gada 13. jūlijā Ozolnieku Tautas namā notika kolektīvā iesnieguma “Par atšķirīgu ūdenssaimniecības tarifu saglabāšanu Ozolnieku, Cenu, Salgales pagastos” komisijas sanāksme, kurā sāka to izskatīt.

Sanāksmes laikā tika sniegtas atbildes uz jautājumiem un lemts par tālāku iesnieguma izskatīšanas virzību.

Komisija nolēma:

  1. Divu nedēļu laikā SIA "Jelgavas novada KU" nosūtīs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pieprasītos papildinājumus par tarifiem Z. Elpei.
  2. Pēc materiālu iepazīšanās, vienojas par tikšanos SIA “Jelgavas novada KU” ar Dinu Stašānu un līdz 10 Ozolnieku iedzīvotājiem.
  3. Tiek organizēta sanāksme ar komisiju un iedzīvotājiem, pieaicinot speciālistu no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPKR).