Par lokālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Veclieknas"

Par lokālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Veclieknas"
Ozolnieku novada dome 2018.gada 12.aprīlī pieņēma lēmumu (prot.4 lēmumu Nr.22) apstiprināt lokālplānojumu Ozolnieku novada Cenu pagasta Raubēnu ciema nekustamajam īpašumam "Veclieknas" un izdot saistošos noteikumus Nr.9/2018 "Ozolnieku novada Cenu pagasta Raubēnu ciema nekustamā īpašuma "Veclieknas" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

Ar lokālplānojumu var iepazīties pielikuma datnēs; www.elatvija.lv; www.ozolnieki.lv un Ozolnieku novada pašvaldībā Stadiona ielā 10, Ozolniekos.

Pielikumi:


Saskaņā ar Ozolnieku novada domes 09.11.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 17.§) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota Ozolnieku novada Cenu pagasta Raubēnu ciema nekustamā īpašuma "Veclieknas" lokālplānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekts.

Lokālplānojuma un Vides pārskata publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 27.11.2017. līdz 25.12.2017. Lokālplānojuma dokumenti būs pieejami publiskās apspriešanas laikā Ozolnieku novada pašvaldības būvvaldes telpās Stadiona ielā 10, Ozolniekos un internetā – pašvaldības mājaslapā un portālā www.geolatvija.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 18.12.2017. plkst. 15:00, būvvaldes telpās, Stadiona ielā 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads. Sanāksme, kur tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi notiks 15.01.2018., plkst.15:00, būvvaldes telpās, Stadiona ielā 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Ozolnieku novada pašvaldības būvvaldē Stadiona ielā 10, Ozolniekos – pirmdienās no plkst.9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 un ceturtdienās no plkst. 13:00 līdz 19:00. Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt līdz 25.12.2017., sūtot pa pastu vai iesniedzot Ozolnieku novada pašvaldībā, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018.