Datums 18. jūnijs, 2024
Laiks14.00
Vieta Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava
Jelgavas novada pašvaldības ģerbonis

Darba kārtībā:

 1. Par papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā
 2. Par ceļa servitūta atzīmes dzēšanu (“Ieviņas 48”, Āne, Cenu pag.)
 3. Par zemes vienības sadalīšanu (Jaunpētermuiža, Jaunpēternieki, Cenu pag.)
 4. Par zemes vienības sadalīšanu (kadastra apzīmējums 54920020044, Vircavas pagastā)
 5. Par zemes vienības sadalīšanu (Lavandas, Vircavas pagastā)
 6. Par detālplānojuma Rožmalas, Sīpoli, Medņi, Vītoliņos, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu infrastruktūras objektam
 7. Par Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Jelgavas valstspilsētas, Dobeles un Jelgavas novadu atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam apstiprināšanu
 8. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu darba grupas sastāvā
 9. Par saistošo noteikumu „Mežaparka teritorijas apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu
 10. Par Jelgavas novada pašvaldības noteikumu „Par Jelgavas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību un nomas maksu” apstiprināšanu
 11. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Jaunās Puskazarmas, Glūdas pagasts)
 12. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Bičuļi 1, Zaļenieku pagasts)
 13. Par Jelgavas novada pašvaldības konkursa “Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2024” nolikuma apstiprināšanu
 14. Par Jelgavas novada pašvaldības 2024. gada 24. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 6 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” precizēšanu
 15. Par saistošo noteikumu Nr. „Jelgavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu
 16. Pap.DK. Par valsts autoceļa V1103 posma pārņemšanu Glūdas pagastā, Jelgavas novadā
 17. Pap.DK. Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2023.-2029.gadam Jelgavas novada investīciju plāna aktualizēšanu