03.02.2023.

Aizvadīta sabiedriskās apspriešanas sanāksme par ieceri paplašināt “Laflora” kūdras ieguves laukus Kaigu purvā

29.07.2022

2022. gada 28. jūlijā notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme par Jelgavas novada kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma “Laflora” ieceri paplašināt kūdras ieguves laukus Kaigu purvā Kalnciema pagastā. Neskatoties uz to, ka sanāksme norisinājās attālināti saskaņā ar patreiz spēkā esošo Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, ikvienam bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus par ieceri un tās īstenošanas ietekmi. Sanāksmē no vietējiem iedzīvotājiem netika saņemti iebildumi ieceres īstenošanai.

Sanāksmes ievadā uzņēmuma “Laflora” vadītājs Uldis Ameriks uzsvēra, ka uzņēmums Kaigu purvā kūdru iegūst jau 27 gadus un šī iecere ir nozīmīga “Laflora” tālākai attīstībai. “Kaigu purvā ilgtermiņā harmoniski līdzās pastāv kūdras ieguve, dabas vērtību aizsardzība un tiek īstenoti dažāda veida kompensējošie pasākumi, tostarp dabas atjaunošana, tādējādi veicinot klimatneitralitāti. Šī iecere skar ne tikai uzņēmuma un Kaigu purva, bet visa pagasta un reģiona attīstību vairāku gadu desmitu garumā – tā dod pozitīvu redzējumu nākotnei, kā nodrošināt darbavietas, sakārtot pagasta teritoriju, saglabāt dabas vērtības, nodrošināt ražošanu un ieņēmumus pašvaldības budžetā, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti ikvienam iedzīvotājam,” saka Uldis Ameriks, “Laflora” valdes priekšsēdētājs.

Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar izvērtētajām trīs alternatīvām kūdras ieguves lauku platībai Kaigu purva daļēji degradētajā teritorijā Kalnciema pagastā starp dabas liegumu “Kaigu purvs” un bijušajiem māla karjeriem, kā arī divām kūdras transportēšanas ceļu alternatīvām uz “Laflora” kūdras produktu ražotni Līvbērzes pagastā.

Sanāksmē detalizēti tika apskatīti sertificēto ekspertu secinājumi, kas izvērtējuši ieceres ietekmi uz cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, sociāli ekonomiskajiem aspektiem, kultūras un dabas mantojumu. Netika identificētas tādas ietekmes, kuru dēļ, saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu, nebūtu iespējams īstenot ieceri paplašināt kūdras laukus.

Pēc ekspertu atzinuma vismazākā ietekme uz vidi ir alternatīvai, kas paredz ierīkot kūdras ieguves laukus 140 ha platībā ar 80-100 m platu robežjoslu līdz dabas liegumam, lai iecerētā darbība neatstātu ietekmi uz dabas vērtībām aizsargājamajā teritorijā. Savukārt kūdras transportēšanai tiek rekomendēts maršruts: kūdras ieguves vieta – grants seguma pašvaldības autoceļš „Izgāztuves ceļš” – valsts autoceļš „Tušķi – Kalnciems”. Ieceres apstiprināšanas gadījumā tiks izvēlētas šīs alternatīvas.

Ar sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties Jelgavas novada pašvaldībā (Pasta ielā 37, Jelgavā), Kalnciema pagasta pārvaldē (Lielajā ielā 14, Kalnciemā) darba laikā, kā arī “Laflora” mājaslapā.

Vēl līdz 2022.gada 9.augustam iespējams iesniegt rakstveida priekšlikumus par ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, e-pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv).

“Laflora” ir viens no lielākajiem kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kas Jelgavas novadā darbojas jau 27 gadus un nodarbina kopumā 290 cilvēkus vairākos purvos. Ņemot vērā, ka vēsturiskajos kūdras ieguves laukos Kaigu purvā ieguve noslēgsies jau tuvākajos gados, nepieciešams paplašināt ieguves teritorijas, lai saglabātu esošās darbavietas un nodokļu maksājumus valstij un pašvaldībai.   

Informāciju sagatavoja: Anda Zakenfelde, “Laflora” sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr.26539348, anda.zakenfelde@laflora.lv

Foto: www.laflora.lv