2020. gada 12. marta Ozolnieku novada domes sēdē deputāti apstiprināja Ozolnieku novada Teritorijas plānojums un stratēģiskās ietekmes uz vidi pārskatu, kā arī saistošie noteikumi Nr. 5/2020 “Ozolnieku novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Ar 2020. gada 29. maija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanu par Ozolnieku novada teritorijas plānojumu ir stājies spēkā Ozolnieku novada teritorijas plānojums.

Teritorijas plānojums tiek īstenots no 2020. gada 2. jūnija.

Ozolnieku novada teritorijas plānojums:

Lēmumi un ziņojumi:

Par Ozolnieku novada teritorijas plānojuma izstrādi

Ozolnieku novada dome 2018.gada 12.aprīlī pieņēma lēmumu (prot.4 lēmumu Nr.21) uzsākt jauna teritorijas plānojumam izstrādi.

Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir veidot pamatu ilgtspējīgai, efektīvai un racionālai novada teritorijas un tās resursu izmantošanai, izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti.