Spēku zaudējis ar 2020. gada 2. jūniju

Teritoriālais plānojums

Ar Ozolnieku novada domes 2014.gada 12.novembra lēmumu Nr.3 /protokols Nr.11/ apstiprināti saistošie noteikumi Nr.11/2014 „Ozolnieku novada teritorijas plānojums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Sarkanās līnijas: