Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ierosināt adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu var adresācijas objekta īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona. Pēc lēmuma pieņemšanas par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu, pašvaldība piecu darba dienu laikā to iesniedz Valsts Zemes dienestā reģistrācijai Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā. Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, ir iespējams pārbaudīt publiski pieejamā tīmekļvietnē www.kadastrs.lv. Ja Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā adrese ir reģistrēta, tad izziņu par adresi ir iespējams saņemt, vēršoties Valsts zemes dienestā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1. Iesniegums (veidlapa)
  2. Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona);
  3. Būvatļauja vai būvprojekta ģenerālplāns (kopija);
  4. Cits dokuments (pirkuma līgums, līgums par apbūves tiesību piešķiršanu).
  6.Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta (kopija) - ja piešķir adreses telpu grupām.
  • E-pasts - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  • Klātiene - Dokumentus iesniegt Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37 vai pagastu pārvaldēs
  • Korespondence - Dokumentus nosūta pa pastu Jelgavas novada pašvaldībai Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  • Klātiene - lēmumu saņem Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, 1.stāvā, vai pagastu pārvaldēs
  • Korespondence – lēmumu nosūta uz iesniedzēja norādīto pasta adresi
  • E-pasts – lēmumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūta uz iesniedzēja norādīto e-pasta adresi un Valsts zemes dienestu.

Saņemt pakalpojumu