Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Persona, kas vēlas organizēt sabiedrībai pieejamu svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas publisku pasākumu iesniedz iesniegumu attiecīgās vietas pagastu pārvaldē. Publisks pasākums — fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības. Publiska vieta - jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais vadītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata. Pasākuma organizators - rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  • Līgums:
      •  ar kārtības uzturētājiem,
      •  ar personām, kas atbildīgas par tehnisko drošību,
      •  ar personām, kas atbildīgas par sabiedrisko kārtību un drošību,
  • Detalizēts pasākuma plāns,
  • Pasākuma norises vietas īpašnieka piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators,
  • Satiksmes organizācijas shēma ( gadījumos, ja paredzēts slēgt vai ierobežot transporta kustību),
  • Bīstamo iekārtu lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamie dokumenti,
  • Apdrošināšanas polise. Saskaņā ar MK 08.05.2007 noteikumiem Nr. 298 „ Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” ir jāapdrošina publiskā pasākuma organizatora civiltiesiskā atbildība,
  • Personu apliecinošs dokuments,
  • iesniedzot pieteikumu pa e-pastu, tam jābūt apstiprinātam ar elektronisko parakstu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu