Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Persona, kura vēlas organizēt ielu tirdzniecību Jelgavas novada teritorijā, iesniedz Jelgavas novada pagasta pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā izvēlētā tirdzniecības vieta atrodas, pieteikumu par atļaujas saņemšanu tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās. Nepieciešams kārtot gadījumos, kad vienā tirdzniecības vietā ir vairāk kā 5 tirdzniecības dalībnieki (veicēji).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  Fiziskai personai:
  1) pieteikums - jāiesniedz oriģināls – noteiktas formas pieteikums;
  2) rakstisks saskaņojums ar attiecīgās zemes īpašnieku vai tās apsaimniekotāju, ja teritorijas īpašnieks vai tās apsaimniekotājs nav pašvaldība - jāuzrāda oriģināls;
  3) tirdzniecības dalībnieku saraksts (fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskas personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs).

  Juridiskai personai:
  1) pieteikums - jāiesniedz oriģināls – noteiktas formas pieteikums;
  2) rakstisks saskaņojums ar attiecīgās zemes īpašnieku vai tās apsaimniekotāju, ja teritorijas īpašnieks vai tās apsaimniekotājs nav pašvaldība - jāuzrāda oriģināls;
  3)Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
  4)saskaņojums ar Pārtikas un veterināro dienestu - jāuzrāda oriģināls;
  5) tirdzniecības dalībnieku saraksts (fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskas personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs).

 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība
  Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības 25.09.2019 saistošajiem noteikumiem Nr.7"Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā”.

  Par ielu tirdzniecības organizēšanu publiskās vietās 30.00 EUR par pasākumu

  Maksājums veicams ar bankas pārskaitījumu:
  Jelgavas novada pašvaldība
  Reģ.nr.90009118031
  AS SEB banka - LV81UNLA0050023690285
  AS Luminor - LV15RIKO0002930225014
  AS Swedbank -LV07HABA0551025900443
  Maksājuma mērķis: Par tirdzniecības vietas atļauju Nr. un atļaujas derīguma termiņš

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā sagatavo atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās.

Saņemt pakalpojumu