Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Persona, kura vēlas tirgoties Jelgavas novada teritorijā, iesniedz Jelgavas novada pagasta pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā izvēlētā tirdzniecības vieta atrodas, pieteikumu par atļaujas saņemšanu tirdzniecībai publiskās vietās.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojums saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Fiziskai personai:
  1) pieteikums - jāiesniedz oriģināls – noteiktas formas pieteikums;
  2) rakstisks saskaņojums ar attiecīgās zemes īpašnieku vai tās apsaimniekotāju, ja teritorijas īpašnieks vai tās apsaimniekotājs nav pašvaldība - jāuzrāda oriģināls;
  3) pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;
  4)zemes lietošanas tiesības apliecinošs dokuments (nepieciešama tikai pašu izaudzēto augļu, dārzeņu, ogu, stādu un dēstu tirdzniecībai) - jāuzrāda oriģināls.
  5) individuālā darba veicēja apliecība - jāuzrāda oriģināls.

  Juridiskai personai:
  1) pieteikums - jāiesniedz oriģināls – noteiktas formas pieteikums;
  2) rakstisks saskaņojums ar attiecīgās zemes īpašnieku vai tās apsaimniekotāju, ja teritorijas īpašnieks vai tās apsaimniekotājs nav pašvaldība - jāuzrāda oriģināls;
  3) Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
  4)zemes lietošanas tiesības apliecinošs dokuments (nepieciešama tikai pašu izaudzēto augļu, dārzeņu, ogu, stādu un dēstu tirdzniecībai) - jāuzrāda oriģināls;
  5) saskaņojums ar Pārtikas un veterināro dienestu - jāuzrāda oriģināls:
  6) pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.

 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība
  Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 25.septembī saistošajiem noteikumiem Nr.7 "Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā”
  Par tirdzniecību ar pašu saimniecībā iegūtu lauksaimniecības un tās pārstrādes produkciju, pašu iegūtiem svaigiem zvejas un medījamo dzīvnieku pārstrādes produktiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos, biškopības produktiem, pašaudzētiem ziediem, stādiem, savvaļas augļiem, ogām, sēnēm riekstiem, mežu reproduktīvo materiālu. 2.00 euro par tirdzniecības vietu dienā
  vai 20.00 mēnesī
  Par tirdzniecību ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm. 5.00 euro par tirdzniecības vietu dienā
  vai 50.00 mēnesī
  Par tirdzniecību ar pašu izgatavotiem amatniecības darinājumiem 2.00 euro par tirdzniecības vietu dienā
  vai 20.00 mēnesī
  Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību izbraukumos sabiedrisku pasākumu norises vietās, izsniedzot vienreizēju atļauju. 50.00 euro par pasākumu
  Par sabiedrisko ēdināšanu publiskā pasākumā. 35.00 eur par pasākumu
  Par tirdzniecību ar lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai. 3.00 eur par vienu tirdzniecības vietu dienā vai 35.00 eur mēnesī


  Par tirdzniecību ar lietotiem apģērbiem un aksesuāriem, personiskām mantām, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.
  3.00 eur par vienu tirdzniecības vietu dienā vai 35.00 eur mēnesī
  Par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta līdz sešu pagastu teritorijas.50.00 eur gadā

  Par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta visu pagastu teritorijās. 100.00eur gadā
  Par ielu tirdzniecības organizēšanu publiskās vietās. 30.00 eur par pasākumu


  Maksājums veicams ar bankas pārskaitījumu:
  Jelgavas novada pašvaldība
  Reģ.nr.90009118031
  AS SEB banka - LV81UNLA0050023690285
  AS Luminor - LV15RIKO0002930225014
  AS Swedbank - .LV07HABA0551025900443
  Maksājuma mērķis: Par tirdzniecības vietas atļauju Nr. un atļaujas derīguma termiņš

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā sagatavo atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās.