Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

1. Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.
Specializētā audžuģimene ir audžuģimene, kas nodrošina aprūpi bez vecāku gādības palikušam bērnam, kuram ir nepieciešama īpaša aprūpe. Specializētās audžuģimenes veidi:
1) Krīzes audžuģimene-audžuģimene, kurai ir vismaz triju gadu pieredze audžuģimenē ievietoto bērnu aprūpē un kura jebkurā diennakts laikā uzņem bērnu, kas šķirts no ģimenes, aizbildņa vai audžuģimenes;
2) Audžuģimene bērnam ar invaliditāti, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem-audžuģimene, kurā vismaz vienam laulātajam (personai) ir vismaz 12 mēnešus ilga personīgā vai profesionālā pieredze darbā ar bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
2.Bāriņtiesa mēneša laikā pēc laulāto (personas) dokumentu saņemšanas izvērtē tos, kā arī izvērtē laulāto (personas) motivāciju kļūt par audžuģimeni, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, zināšanas un prasmes bērna aprūpē, noskaidro ģimenes materiālo stāvokli, pārbauda laulāto (personas) dzīves apstākļus, pieprasa informāciju no Sodu reģistra un lemj par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
Laulātie (persona) pēc bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai, slēdz vienošanos ar atbalsta centru par psihologa atzinuma saņemšanu par piemērotību audžuģimenes statusa iegūšanai, laulāto (personas) raksturojuma sagatavošanu, kā arī mācību un psihoemocionālā atbalsta nodrošināšanu.
Bāriņtiesa, ņemot vērā atbalsta centra sagatavoto informāciju, mēneša laikā pēc mācību programmas apguves beigām, veic pārrunas ar laulātajiem (personu), un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu.
3.Lai audžuģimeni atzītu par piemērotu specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai, audžuģimene deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, norādot vēlamo specializācijas veidu, kā arī pieredzi apliecinošus dokumentus atbilstoši izvēlētajai specializācijai.
Bāriņtiesa pēc audžuģimenes dokumentu saņemšanas izvērtē tos, kā arī sadarbībā ar atbalsta centru atbilstoši izvēlētajai specializācijai:
1) izvērtē audžuģimenes motivāciju un sadzīves apstākļu piemērotību;
2) izvērtē iespējas nodrošināt vides, mobilitātes un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību;
3) izvērtē pieredzi;
4) izvērtē zināšanas un prasmes bērna aprūpē.
Bāriņtiesa mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas lemj par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai attiecīgajā specializācijā.
Ja bāriņtiesa nolemj, ka audžuģimene ir piemērota specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai attiecīgajā specializācijā, specializētā audžuģimene noslēdz vienošanos ar atbalsta centru par psihologa atzinuma saņemšanu par audžuģimenes piemērotību specializētās audžuģimenes statusa iegūšanai attiecīgajā specializācijā, audžuģimenes raksturojuma sagatavošanu, mācību un psihosociālā atbalsta nodrošināšanu.
Specializētā audžuģimene apgūst mācību kursu atbilstoši mācību programmai konkrētajā specializācijā, kuras apjoms ir 24 akadēmiskās stundas. Pēc sekmīgas mācību programmas apgūšanas specializētā audžuģimene saņem apliecību.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  1. Lai laulātos atzītu par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai, laulātie (persona) deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz šādus dokumentus:
  1.1. Iesniegumu saskaņā ar 2018. gada 26. jūnija MK noteikumu Nr. 354 1.pielikumu;
  1.2. psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām.
  2. Lai audžuģimeni atzītu par piemērotu specializētās audžuģimenes pienākumu veikšanai, audžuģimene deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu saskaņā ar 2018.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.353 3.pielikumu, norādot vēlamo specializācijas veidu, kā arī pieredzi apliecinošus dokumentus atbilstoši izvēlētajai specializācijai.
  3. Par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā:
  3.1. Iesniegums no audžuģimenes ar lūgumu ievietot audžuģimenē konkrētu bērnu vai izbeigt bērna uzturēšanos audžuģimenē minot pamatotu iemeslu (oriģināls).
  3.2. Ievietošanas gadījumā - bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu noraksts (oriģināls vai apstiprināta kopija).
  3.3. Ievietošanas gadījumā - citas pašvaldības teritorijā dzīvojošām audžuģimenēm - dzīvesvietas bāriņtiesas sastādīts audžuģimenes sadzīves apstākļu pārbaudes akts (oriģināls vai apstiprināta kopija).
  Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un nosūtītiem uz e-pastu barintiesa@jelgavasnovads.lv

  Korespondences adrese un Juridiskā adrese:

  Jelgavas novada bāriņtiesa, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

  Apmeklētāju pieņemšana un fiziskā adrese:
  Jelgavas novada bāriņtiesa, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
  tel. 63024433

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu