Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi un audzināšanu uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.
1. Bāriņtiesa izvērtē ģimenes iesniegtos dokumentus un lemj par laulāto vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
2. Bāriņtiesa, piesaistot speciālistus, mēneša laikā pēc laulāto vai personas audžuģimenes mācību beigām un apliecības izsniegšanas par audžuģimenes mācību programmas apguvi veic pārrunas ar laulātajiem vai personu, lai konstatētu laulāto vai personas gribu un gatavību iegūt audžuģimenes statusu, un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu laulātajiem vai personai vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. Ja bāriņtiesa konstatē, ka audžuģimene nepilda audžuģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm vai atsakās no audžuģimenes pienākumu pildīšanas, tad bāriņtiesa lemj par audžuģimenes statusa atņemšanu.
3. Pieņemot lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, bāriņtiesa norāda laiku, uz kādu bērns ievietojams audžuģimenē. Bāriņtiesa bērna interesēs var pagarināt bērna aprūpes laiku audžuģimenē, pieņemot jaunu lēmumu.
4. Bērna uzturēšanos audžuģimenē pirms termiņa izbeidz: saskaņā ar bāriņtiesas un audžuģimenes vienošanos, vai, ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē (šādu iemeslu dēļ: bērna atgriešanās ģimenē, bērna adopcija; aizbildņa iecelšana bērnam; konfliktsituācijas izveidošanās starp bērnu un audžuģimeni; audžuģimenes nespēja pildīt pienākumus; audžuģimenes statusa atņemšana).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1. Par laulāto vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai:
  1.1 Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
  1.2. Iesniegums atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai (oriģināls).
  1.3. Ģimenes ārsta, kura aprūpē klients atrodas vismaz sešus mēnešus, izziņu par veselības stāvokli (oriģināls).
  1.4. Narkologa atzinums (oriģināls).
  1.5. Psihiatra atzinums (oriģināls).
  1.6. Psihologa atzinums.
  2. Par audžuģimenes statusa piešķiršanu:
  2.1. Personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls).
  2.2. Bāriņtiesas atzinums par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai (kopija)
  2.3. Apliecība par audžuģimenes mācību programmas apguvi (oriģināls).
  3. Par bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā:
  3.1. Iesniegums no audžuģimenes ar lūgumu ievietot audžuģimenē konkrētu bērnu vai izbeigt bērna uzturēšanos audžuģimenē minot pamatotu iemeslu (oriģināls).
  3.2. Ievietošanas gadījumā - bāriņtiesas lēmuma par audžuģimenes statusa piešķiršanu noraksts (oriģināls vai apstiprināta kopija).
  3.3. Ievietošanas gadījumā - citas pašvaldības teritorijā dzīvojošām audžuģimenēm - dzīvesvietas bāriņtiesas sastādīts audžuģimenes sadzīves apstākļu pārbaudes akts (oriģināls vai apstiprināta kopija).

  Korespondences adrese un Juridiskā adrese:
  Jelgavas novada bāriņtiesa, Pasta iela 37, Jelgava, LV–3001

  Apmeklētāju pieņemšana un fiziskā adrese:
  Jelgavas novada bāriņtiesa, Lielā iela 5/7, 4. stāvs, Jelgava, LV–3001

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu