Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Brīvpusdienu pabalstu piešķir uz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodu. Brīvpusdienu pabalstu piešķir, ja bērnam nav nodrošinātas cita veida ēdināšanas atbalsts, pabalsta apmēs ir atbilstošs ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja noteiktajam izcenojumam un izmaksa tiek nodrošināta ar pārskaitījumu ēdināšanas pakalpojuma izcenojumiem. Brīvpusdienu pabalsta pieprasītājam ir pienākums noslēgt vienošanos par līdzdarbības pienākumu veikšanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  Klients vēršas ar iesniegumu izglītības iestādē vai pie sociālā darbinieka Jelgavas novada Sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas deklarētās dzīvesvietas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  2. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
  3. Sociālais darbinieks izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
  4. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
  5. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pabalsta pieprasītāju;
  6. Klients ierodas pie sociālā darbinieka, noslēdz vienošanos par līdzdarbību un saņem lēmumu;
  7. Sociālais darbinieks par pieņemto lēmumu informē izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju;
  8. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs līdz katra mēneša 10.datumam piestāda rēķinu par bērnu ēdināšanu. Brīvpusdienu pabalsta izmaksa tiek nodrošināta ar pārskaitījumu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.

Saņemt pakalpojumu