Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojuma saņēmējs var ierosināt uzsākt lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādi, ja ierosinājums atbilst Jelgavas novada teritorijas plānojumam, kā arī lokālplānojums vai detālplānojums nepieciešams atbilstoši citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām. Dome pieņem lēmumu par lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un apstiprina lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādes vadītāju un izsniedz darba uzdevumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  Pasūtītājs iesniedz Jelgavas novada pašvaldībai adresētu iesniegumu, kuram pievieno:
  1. Zemes robežu plānu;
  2. Zemes īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu apliecību);
  3. Bankas piekrišanu (ja zemes gabals apgrūtināts bankā).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu