Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
14
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojuma saņēmējs izstrādāto detālplānojuma (lokālplānojuma) redakciju iesniedz pašvaldībā. Izstrādes vadītājs detālplānojuma (lokālplānojuma) redakciju izskata četru nedēļu laikā un iesniedz to izskatīšanai novada domē, pievienojot savu atzinumu. Novada dome divu nedēļu laikā pēc detālplānojuma redakcijas saņemšanas pieņem lēmumu par detālplānojuma (lokālplānojuma) redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma (lokālplānojuma) redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  Pasūtītājs iesniedz Jelgavas novada pašvaldībai adresētu iesniegumu, kuram pievieno:
  1. Izstrādātu detālplānojuma (lokālplānojuma) redakciju. Ja detālplānojuma izstrāde ir apvienota ar būvprojektēšanu, detālplānojumam pievieno plānotā objekta skiču projektu, kas izstrādāts saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
  2. Zemes īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu apliecību).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei

Saņemt pakalpojumu