Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to jebkurā Jelgavas novada pašvaldības pagasta pārvaldē vai Jelgavas novada pašvaldības Centrālajā administrācijā Jelgavas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, iesniedzot dzīvesvietas deklarāciju. Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ārzemniekam, bezvalstniekam, kurš saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju. Nepilngadīgo bērnu un atbilstoši tiesas noteiktajam rīcībspējas ierobežojuma apjomam personu ar ierobežotu rīcībspēju dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis). Iestādes reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, aktualizē ziņas Iedzīvotāju reģistrā, pēc pieprasījuma izsniedzot dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu (izziņu).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1. Derīgs personu apliecinošs dokuments personas pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls,
  2. dzīvesvietas deklarācija (aizpilda iestādē);
  3. dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
  4. pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;
  5. ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
  6. dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu.
  7. Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).

 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība
  Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 – valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro.
  Maksāt var klātienē skaidra naudā pašvaldības kasē, vai ar bankas pārskaitījumu. Norēķinu konts
  AS SWEDBANK, Konta Nr. LV07HABA0551025900443, Kods HABALV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu