Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dzīvokļa atsavināšana par labu personām, kuras ir dzīvokļa īrnieki un kurām nav īres vai citu maksājumu parādu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1. Iesniegums (veidlapa);
  2. Īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecināta vienošanās.
  3. Izziņa par parādu neesamību (ja dzīvojamās mājas apsaimniekotājs nav SIA "Jelgavas novada KU".
  4. Dzīvojamās telpas īres līgums ar pielikumu par dzīvoklī iemitināto personu sarakstu (kopija).

  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
  • E-Pasts - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  • Klātiene - Dokumentus iesniegt Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37 vai pagastu pārvaldēs
  • Korespondence - Dokumentus nosūta pa pastu Jelgavas novada pašvaldībai Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
  • Klātiene - lēmumu saņem Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, 1.stāvā, vai pagastu pārvaldēs;
  • Korespondence – lēmumu nosūta uz iesniedzēja norādīto pasta adresi.

Saņemt pakalpojumu