Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pēc pieprasījuma izsniedz izziņu:
1. Par personas deklarēto dzīvesvietu, ja tā reģistrēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā
2. Par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu, ja tā bijusi reģistrēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  Uzrādāms pakalpojuma saņēmēja personu apliecinošs dokuments - oriģināls (pase vai personas apliecība).
  Pilnvarotai personai jāuzrāda arī notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls); likumiskam pārstāvim – pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)
  Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas.
  • Klātiene - Izziņas pieprasīšanai - persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona ierodas jebkurā no minētajām Jelgavas novada pašvaldības iestādēm (iestāde): Elejas pagasta pārvaldē, Glūdas pagasta pārvaldē, Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielplatones pagasta pārvaldē, Līvbērzes pagasta pārvaldē, Platones pagasta pārvaldē, Sesavas pagasta pārvaldē, Svētes pagasta pārvaldē, Valgundes pagasta pārvaldē, Vilces pagasta pārvaldē, Vircavas pagasta pārvaldē, Zaļenieku pagasta pārvaldē, Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvaldē, Salgales pagasta pārvaldē, Jelgavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā Jelgavas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Persona uzrāda pasi, vai citu Latvijā derīgu personu apliecinošu dokumentu, kā arī personas rīcības tiesiskumu apliecinošus dokumentus;
  • Elektroniski (www.latvija.lv) - pieprasīt un saņemt parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

 2. Pakalpojuma apmaksas kārtība
  Veicamie maksājumi:

  • 2,50 euro - Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto dzīvesvietu.
  • informācijas saņemšana triju darbdienu laikā par vienu personu, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, – 2,13 euro;
  • Par informācijas saņemšanu (papīra formā) par citas personas datiem, ja informācija sagatavota pēc pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:
   Piecu darba dienu laikā – 4.28 euro;
   Vienas darba dienas laikā – 8.54 euro;
   Divu stundu laikā – 14.94 euro.

  Personu kategorijas, kurām nodevas apmērs samazināms par 50% (jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):
  politiski represētā persona
  nacionālās pretošanās kustības dalībnieks
  persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžu ģimenē ievietoti bērni)
  aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu;

  Personu kategorijas, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas (jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):
  personas ar invaliditāti
  Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
  persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu
  persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija
  trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona
  • Maksāt var klātienē skaidrā naudā pašvaldības kasē, vai veikt ar bankas pārskaitījumu: pārskaitījumu. Norēķinu konts AS SWEDBANK, Konta Nr. LV07HABA0551025900443,Kods HABALV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu