Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Komisija izskata iesniegtās programmas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības realizēšanai, kas nepārsniedz 160 stundu apjomu, un tiem pievienotos dokumentus, pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izsniedz licenci uz 2 gadiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  Juridiskajai personai – jāiesniedz šādi dokumenti:
  • iesniegums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja
  nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontakta
  personas vārds un uzvārds, licencējamās programmas nosaukums, adrese, kur
  tiks realizēta izglītības programma;
  • licencējamās programmas apraksts datorrakstā, kas ietver programmas
  nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un
  uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta
  (apliecības) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;
  • licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts,
  norādot izglītību.

  Fiziskajai personai –jāiesniedz šādi dokumenti:
  • iesniegums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas
  kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese,
  licencējamās programmas nosaukums, adrese, kur tiks realizēta izglītības
  programma;
  • fiziskajām personām, kuru interešu izglītības programmu mērķauditorija ir
  bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, - izglītības dokumenta kopija, kas
  apliecina atbilstību Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumiem
  Nr.347 „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un
  profesionālajai kvalifikācijai”;
  • licencējamās programmas apraksts datorrakstā, kas ietver programmas
  nosaukumu, programmas apjomu (stundu skaits), programmas mērķi un
  uzdevumus, programmas saturu, programmas mērķauditoriju, dokumenta
  (apliecības) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu