Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Izvērtēt subjekta iespēju iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, pieņemt lēmumu par piekrišanu vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1.Iesniegums (veidlapa)
  2.Pirkuma, dāvinājuma, maiņas līgums (kopija);
  3. Akts par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē;
  4. Klātienē uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
  5. Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecība (kopija) – ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņiem;
  6.Dokuments par valsts valodas zināšanām (kopija) - ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoņiem.

  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
  • E-Pasts - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  • Klātiene - Dokumentus iesniegt Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, vai pagastu pārvaldēs.
  • Korespondence - Dokumentus nosūta pa pastu Jelgavas novada pašvaldībai Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
  • Klātiene - lēmumu saņem Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, 1.stāvā vai pagastu pārvaldēs.
  - Korespondence-dokumentus nosūta pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.

Saņemt pakalpojumu