Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju mantiskās intereses lemj par:
1. Atļauju pieņemt vai atraidīt bērna/personas ar ierobežotu rīcībspēju vārdā viņam piekritušo mantojumu.
2. Par bērnam/personai ar ierobežotu rīcībspēju piederošas mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē.
3. Par mantojuma sadalīšanu, bērna/personas ar ierobežotu rīcībspēju, mantas (ja tās vērtība nepārsniedz EUR 14000) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām.
4. Īpašuma iegūšanu bērnam/personai ar ierobežotu rīcībspēju.
5. Bērnam/personai ar ierobežotu rīcībspēju piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz EUR 14000 ) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar lietu tiesībām lietderīgumu.
6. Ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
7. Lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
8. Par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm un veic citus mantisko interešu aizsardzības pasākumus.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1. Aizbildņa (vecāku), aizgādņa iesniegums – oriģināls; 2. Bērna dzimšanas apliecība – kopija;
  3. Miršanas apliecība – kopija;
  4. Mantojuma saraksts – kopija;
  5. Mantojuma apliecība – kopija;
  6. Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments – kopija;
  7. Izziņa par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas izdevumu apmaksu – kopija;
  8. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu – kopija;
  9. Darījuma līguma projekts;
  10. Nekustamā īpašuma novērtējums – kopija;
  11. Kredītiestādes izziņa - kopija u.c.

  Korespondences adrese un Juridiskā adrese:
  Jelgavas novada bāriņtiesa, Pasta iela 37, Jelgava, LV–3001

  Apmeklētāju pieņemšana un fiziskā adrese:
  Jelgavas novada bāriņtiesa, Lielā iela 5/7, 4. stāvs, Jelgava, LV–3001

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu