Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām, atbilstoši MK 20.06.2006.noteikumiem Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība". Lietošanas mērķi nosaka kadastrālās vērtēšanas vajadzībām, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa vai zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis, atbilstoši detālplānojumam, lokālplānojumam, teritorijas plānojumam vai normatīvos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes un būvju izmantošanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1. Iesniegums (veidlapa)
  2. Zemes vienības robežu plāns (kopija);
  4. Cits dokuments (nomas līgums, līgums par apbūves tiesību piešķiršanu, zemes ierīcības projekts).

  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
  • E-Pasts - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  • Klātiene - Dokumentus iesniegt Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, 2.stāvā, vai kādā no Jelgavas novada Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.
  • Korespondence - Dokumentus nosūta pa pastu Jelgavas novada pašvaldībai Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
  • Klātiene - lēmumu saņem Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros
  • Korespondence – lēmumu nosūta uz iesniedzēja norādīto pasta adresi
  Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-18:00
  Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
  Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
  Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00
  Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-15.30

  Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvalde, Lielā iela5/7, Jelgava, LV 3001 (3.stāvs)