Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saskaņā ar Jelgavas novada 2022.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā" piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Jelgavas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu - zemi un ēkām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  Katrai nodokļu maksātāju kategorijai ir sava iesnieguma veidlapa:
  1. Pirmās grupas invalīdiem
  2. Otrās grupas invalīdiem
  3. Maznodrošinātai, trūcīgai personai
  4. Personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā
  5. Kapitālsabiedrībai, kurā Jelgavas novada pašvaldībai pieder vairāk nekā 50% kapitāldaļas
  6. Černobiļas AES avārijas seku likvidatoram un Afganistānas kara dalībniekam
  7. Personai, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni līdz 24.gadu vecumam, un personai vai tās laulātajam ar vismaz trijiem no šiem bērniem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta Jelgavas novadā, audžuģimenei un aizbildnim
  8. Biedrībām vai nodibinājumiem par piederošo vai nomāto nekustamo īpašumu, ja tas tiek izmantots biedrības vai nodibinājuma darbības nodrošināšanai un nes labumu Jelgavas novada iedzīvotājiem (sabiedrībai), un rezultāts no darbības ir publiski pieejams, kas apstiprināts ar Jelgavas novada domes lēmumu
  9. Personai par nekustamo īpašumu ( mājokli un tam piekritīgo zemi), kurā dzīvo un ir deklarēts bērns invalīds vai nestrādājoša persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.