Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta 1.daļai zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas; 2) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 3)Zemes vienību apsaimniekošanai pēc zemes īpašnieka ierosinājuma.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  -Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādei
  -Īpašumu tiesības apliecinošā dokumenta – zemesgrāmatu akta kopija;
  -Zemes robežu plāna (-u) kopija (-as)
  -Grafiskais pielikums ar kartogrāfisko materiālu
  -Notariāli apliecināta pilnvara (gadījumā, ja pieteicējs ir pilnvarota persona).

  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
  • Klātiene -– Jelgavas novada Būvvalde, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Jelgavas novads.
  • E-pastā - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu buvvalde@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
  • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
  • Klātiene - lēmumu saņem Jelgavas novada Būvvaldē, Ozolniekos, Stadiona iela 10, 2. stāvs.
  • E-pasts – ar elektronisko parakstu parakstītu lēmumu nosūta uz iesniedzēja norādīto e-pasta adresi un Valsts zemes dienestu.
  -Lēmumu var saņemt pa pastu uz adresāta norādīto adresi.