Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Sociālais dienests piešķir pabalstu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām. Pabalstu veselības aprūpei piešķir pabalsta pieprasītājam, kurš ir ārstējies stacionārā ārstniecības iestādē vai dienas stacionārā, ko apliecina Jelgavas novada sociālā dienesta sociālajam darbiniekam iesniegts ārstniecības iestādes rēķins un maksājumus apliecinoši dokumenti. Par attaisnotiem izdevumiem tiek uzskatīta arī veselības apdrošināšanas polises iegāde. Kopējā pabalsta veselības aprūpei summa gadā ir līdz 130 euro.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. Klients vēršas ar iesniegumu un ārstēšanos stacionārā apliecinošiem dokumentiem pie sociālā darbinieka Jelgavas novada sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  2. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
  3. Sociālais darbinieks izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
  4. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
  5. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pabalsta pieprasītāju;
  6. Klients ierodas pie sociālā darbinieka un saņem lēmumu;
  7. Klientam tiek izmaksāts pabalsts attiecīgā pagasta pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu klienta bankas kontā.

Saņemt pakalpojumu