Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un pamata sociālās palīdzības piešķiršanu (mājokļa pabalsts un pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai), viena no mājsaimniecības personām vēršas Jelgavas novada Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
• iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
• darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
• izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
• visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
• dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu
• par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
• par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
• ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju;
• citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanai ienākumu slieksnis ir 436,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai sliekšņa apmērs mēnesī ir:
- 109,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
- 76,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  - Iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  - darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  - izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
   visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  - dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu
   citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
  - par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
  - ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju;
  -citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  2. Klients iesniedz iesniegumu, aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā tiek norādīta sekojoša informācija:
  • izziņa par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā (algots darbs, stipendijas, kompensācijas, ienākumi no īpašuma pārdošanas, saimnieciskās darbības, gadījuma darbiem);
  • skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes;
  • un iesniedz ienākumus un citus situāciju pamatojošus dokumentus, piemēram, konta izraksts, darba vietas izziņa.
  3. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
  4. Sociālais darbinieks veic personas (ģimenes) apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā;
  5. Sociālais darbinieks izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
  6. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
  7. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pabalsta pieprasītāju.

Saņemt pakalpojumu