Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Pašvaldība, apstiprinot projektu, pieņem lēmumu par: adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1. Iesniegums (veidlapa);
  2. Zemes ierīcības projekts parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
  • E-Pasts - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu buvvalde@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  Klātiene: Jelgavas novada Būvvalde,
  Stadiona iela 10,
  Ozolnieki,
  Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
  • Klātiene - lēmumu saņem Jelgavas novada Būvvaldē, Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, LV-3018; 2.stāvā.
  • E-pasts – ar elektronisko parakstu parakstītu lēmumu nosūta uz iesniedzēja norādīto e-pasta adresi un Valsts Zemes dienestu;
  -Lēmumu var saņemts pa pastu