Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pašvaldība pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. Pašvaldība, apstiprinot projektu, pieņem lēmumu par: adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1. Iesniegums (veidlapa);
  2. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu iezīmētu projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā;
  3. Projekta izstrādes dokumentāciju.

  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
  • E-Pasts - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
  • Klātiene - lēmumu saņem Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, 1.stāvā.
  • E-pasts – ar elektronisko parakstu parakstītu lēmumu nosūta uz iesniedzēja norādīto e-pasta adresi un Valsts Zemes dienestu.

Saņemt pakalpojumu