Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Zemes vienības atsavināšana par labu personām, kurām: • izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz lietošanā piešķirtu zemes vienību; • ir noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums; • uz zemes vienības atrodas ierosinātājam piederošas ēkas vai būves; • zemes vienība ir Jelgavas novada pašvaldībai piekritīgā zeme.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:

  1.Iesniegums (veidlapa)
  2.Pašvaldības lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu (kopija);
  3.Lauku apvidus zemes nomas līgums (kopija);
  4.Īpašuma tiesības uz ēkām apliecinošs dokuments (kopija).

  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
  • E-pasts - elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  • Klātiene - Dokumentus iesniegt Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37 vai pagastu pārvaldēs
  • Korespondence - Dokumentus nosūta pa pastu Jelgavas novada pašvaldībai Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
  • Klātiene - lēmumu saņem Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, 1.stāvā, vai pagastu pārvaldēs
  • Korespondence – lēmumu nosūta uz iesniedzēja norādīto pasta adresi

Saņemt pakalpojumu