21.05.2022.

Domes sēde Nr. 23

25.10.2021

27.10.2021., plkst. 13:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Protokols

Darba kārtība:

1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu
3. Par pašvaldības līdzfinansējumu Interreg V-A Latvija – Lietuva programmas projekta “Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā” īstenošanai 2022.gadā
4. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “Ceļu būvniecības sabiedrībai “Igate””
5. Par saistošo noteikumu Nr. „Jelgavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi” apstiprināšanu
6. Par saistošo noteikumu „Par sociālo palīdzību zemu ienākumu mājsaimniecībām” izdošanu
7. Par saistošo noteikumu „Par pabalstiem audžuģimenē ievietotam bērnam” izdošanu
8. Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” izdošanu
9. Par Ievas Spalvas atbrīvošanu no darba
10. Par Kalnciema pagasta vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
11. Par atbalstu Jelgavas novada Ozolnieku, Salgales un Cenu pagastos deklarētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst obligāto pamata vai vispārējo vidējo izglītību privātā izglītības iestādē
12. Par saistošo noteikumu Nr.3 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā” precizēšanu
13. Par atbrīvošanu no līdzfinansējuma profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
14. Par Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra nolikuma apstiprināšanu
15. Par grozījumiem Šķibes pamatskolas nolikumā
16. Par Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
17. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ("Egles"-6, Jaunpēternieki)
18. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ("Virši"-6, Jaunpēternieki)
19. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu(Ziedkalnes 2-15, Vilces pag.)
20. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Progresa iela 6-14, Tetele, Cenu pagasts)
21. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Celtnieku iela 16-1, Āne)
22. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē ( Draudzības iela 6-30, Kalnciems)
23. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē ( Draudzības iela 8-113, Kalnciems)
24. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Auces Ozoliņi, Līvbērzes pag.)
25. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Avotiņi, Lielplatones pagasts)
26. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu ( Druvas, Kalnciema pag.)
27. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu ( Vizbuļi, Kalnciema pag.)
28. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Līgotnītes, Līvbērzes pag.)
29. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Kumelītes, Līvbērzes pag.)
30. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu ( Ievmalas, Kalnciema pag.)
31. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Alkšņu iela 28, Svētes pag.)
32. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Pienenes, Valgundes pag.)
33. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Meža stūris, Līvbērzes pag.)
34. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Čema mežs, Līvbērzes pag.)
35. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Egļu mežs, Līvbērzes pag.)
36. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Eglaine, Līvbērzes pag.)
37. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Tērvete 71, Glūdas pag.)
38. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Stirniņas, Līvbērzes pag.)
39. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Ziemāji, Sesavas pag.)
40. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Stacijas iela 6, Sesava)
41. Par sadarbības līguma apstiprināšanu
42. Par Jelgavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu ievēlēšanu
43. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Ziemeļu iela 2, Līvbērzes pag.)
44. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda(Elejas pag.)
45. Par domes lēmuma atcelšanu (Stacijas iela 4, Eleja)
46. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 4.redakcijas un Vides pārskata nodošanu pilnveidošanai
47. Par saistošo noteikumu Nr. „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” apstiprināšanu
48. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (Sodzeri, Salgales pagasts)
49. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (Kalnaplāteri I laukums, Vilces pagasts)
50. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “Ceļu būvniecības sabiedrībai “Igate””
51. Par SIA “Laflora” paredzētās darbības – vēja elektrostaciju parka „Laflora” būvniecību Jelgavas novada Līvbērzes pagastā akceptu
52. Par atļauju Dacei Gražulei savienot valsts amatpersonas amatu
53. Pap.DK.Par oficiālā vietvārda piešķiršanu ģeogrāfiskajam objektam (parkam), kas atrodas Celtnieku ielā 2A, Ānē, Cenu pagastā
54. Pap.DK.Par atļauju Arnim Jomam savienot valsts amatpersonas amatu
55. Pap.DK.Par Staļģenes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
56. Pap.DK.Par konkursa “Radošais seniors Jelgavas novadā” nolikuma apstiprināšanu
57. Pap.DK.Par saistošo noteikumu Nr.10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” precizēšanu