07.07.2022.

Domes ārkārtas sēde Nr.24

02.11.2021

3.11.2021., plkst. 15:00

Norise: attālināti komunikāciju platformā Microsoft Teams.

Darba kārtība:

1.    Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
2.    Par Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
3.    Par derīgo izrakteņu nomas maksas noteikšanu smilts-grants un smilts atradnē “Kalnaplāteri”.
4.    Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves  atļaujas izsniegšanu SIA “Ceļu būvniecības sabiedrībai “Igate”” Kalnaplāteri 2008.gada iecirknis 1.un 2.laukums.
5.    Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves  atļaujas izsniegšanu SIA “Ceļu būvniecības sabiedrībai “Igate”” Kalnaplāteri I laukums.