04.07.2022.

Īpašuma pārvaldes kontakti

Drukāt
Īpašuma pārvalde
Īpašuma pārvaldes vadītāja
Irina Malahovska

Adrese: 3. stāvs, Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63048470
e-pasts: irina.malahovska@jelgavasnovads.lv
Īpašuma pārvaldes vadītājas vietnieks
Aigars Strupulis
Tālr.: 29197494
Īpašuma pārvaldības nodaļa
Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja
Nekustamā īpašuma speciāliste (Svēte)
Elita Andrasone

Tālr.: 63012252, 27839292
e-pasts: elita.andrasone@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Kalnciems, Platone)
Līga Lauga

Tālr.: 63012252, 26354150
e-pasts: liga.lauga@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Valgunde, Jaunsvirlauka)
Vaiva Laimīte

Tālr.: 63012252, 29481067
e-pasts: vaiva.laimite@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Glūda, Līvbērze)
Iveta Ritere

Tālr.: 63012252, 25640976
e-pasts: iveta.ritere@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Vircava, Zaļenieki, Lielplatone)
Zanda Alksne

Tālr.: 63012252, 28601621
e-pasts: zanda.alksne@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Eleja, Sesava, Vilce)
Ruta Andrejeva

Tālr.: 63061205, 22037260
e-pasts: ruta.andrejeva@jelgavasnovads.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste (Cenas)
Antra Plotņikova
Tālr.: 63084707, 27055704
Nekustamā īpašuma speciāliste (Ozolnieki, Salgale)
Krista Tumova
Tālr.: 22334212
Vides pārvaldības nodaļa
Vides pārvaldības nodaļas vadītāja
Dace Gražule
Tālr.: 63048460, 22002558
Vides inženiere
Zane Laiviņa
Tālr.: 63048460, 25660002
Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa
Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
Dainis Keidāns
Tālr.: 29124567
 
Meliorācijas inženiere
Anete Grandāne

Tālr.: 63012252, 27308848
e-pasts: anete.grandane@jelgavasnovads.lv
Īpašumu apsaimniekošanas speciālists
Jānis Krugolaužs
Tālr.: 20054301
Būvinženieris

Tālr.: 63048464
e-pasts:
Elektroinženieris
Zigurds Ulmanis
Tālr.: 63048464; 29184557
e-pasts: zigurds.ulmanis@jelgavasnovads.lv
Saimniecības vadītājs
Jānis Šmits

Tālr.: 26633896
e-pasts: janis.smits@jelgavasnovads.lv
Saimniecības pārzinis
Dainis Barānovs

Tālr.: 29169241

Jelgavas novada Īpašuma pārvalde nodrošina pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo nekustamo īpašumu un pašvaldībai piederošo kapitāla daļu, satiksmes infrastruktūras, meliorācijas sistēmu pārvaldību un vides aizsardzības pasākumu izpildi.
Plāno meliorācijas uzturēšanas darbu veikšanu novada teritorijā, izskata iedzīvotāju sūdzības par meliorācijas sistēmu darbības problēmām un izvērtē meliorācijas sistēmas stāvokli un plāno to atjaunošanu.
Koordinē darbus transporta infrastruktūras ikdienas uzturēšanā, plāno ielu apgaismojuma izveidi, ceļu un ielu rekonstrukcijas darbus.
Veido un uztur pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemju datu bāzi, plāno šo zemju turpmāko izmantošanu, veic īpašuma tiesību sakārtošanu, nodrošina racionālu pašvaldības īpašumu izmantošanu, līdzdarbojas mājokļu politikas realizācijā. Vienlaikus savas kompetences ietvaros pārvalda visas pašvaldības teritorijā esošās zemes – izskatot iedzīvotāju iesniegumus, pārvaldot valsts rezerves zemes fondu u.c.
Apzina un kopj vides objektus (parki, skvēri), apsaimnieko ūdens un mežu resursus (upju tīrīšanas talku organizēšana, meža apsaimniekošanas plānošana), pārrauga kapsētas un piemiņas vietas, izsniedz derīgo izrakteņu ieguves atļaujas, uzrauga to ievērošanu, izsniedz atļaujas koku ciršanai ārpus meža, rēķina zaudējumus par nelikumīgu koku ciršanu ārpus meža, piedalās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrās, saskaņo piesārņojošo darbību vietas, kontrolē latvāņu izplatību, plāno tās ierobežošanu, apkopo degradēto teritoriju uzskaiti, plāno to sakārtošanu, izskata sūdzības. Normatīvajos aktos pašvaldībai noteikto funkciju vides aizsardzības jomā izpilde


Īpašuma pārvaldes nolikums