29.11.2022.

Saistošie noteikumi

Drukāt

Saistošie noteikumi

Apstiprināti/veikti grozījumi

APSAIMNIEKOŠANA

Apstiprināti 27.10.2021. - protokols Nr.23; 48.§
Precizēti 23.02.2022. - protokols Nr.9; 14.§
Grozīti 23.02.2022. - protokols Nr.9; 14.§
Spēkā no 06.04.2022.
Noderīga papildus informācija:
Atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas novada teritorijā veic Jelgavas novada kapitālsabiedrība SIA "Jelgavas novada KU", saite uz mājas lapu - www.jnku.lv

Nr.5 - Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība

Apstiprināti 22.09.2021. - protokols Nr.20; 47.§
Precizējumi: 23.02.2022. - protokols Nr.9; 19.§
Grozījumi: 23.02.2022. - protokols Nr.9; 19.§
Spēkā no 12.04.2022.
Nr. 11 - Jelgavas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi
Apstiprināti: 27.10.2021. - protokols Nr.23; 6.§
Grozījumi: 30.03.2022. - protokols Nr.13; 14.§
Precizējumi: 30.03.2022. - protokols Nr.13; 14.§
Spēkā no 14.05.2022.

Nr.11 - Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jelgavas novadā

Apstiprināti: 30.03.2022. - protokols Nr.13; 30.§
Precizējumi: 30.06.2022. - protokols Nr.27; 50.§
Spēkā no 27.07.2022.
Nr. 26 - “Par Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” Apstiprināti 27.07.2022. - protokols Nr.29; 6.§
Spēkā no 25.08.2022.

Nr. 24 - “Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”

Apstiprināti 31.08.2022. - protokols Nr.27; 27.§
Spēkā no 09.09.2022.

Nr. 25 „Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību”

 

Apstiprināti 30.06.2022. - protokols Nr.27; 52 §
Precizējumi 28.09.2022. - protokols N.17; 35.§
Spēkā no 14.10.2022. 
                

ATBALSTS 

Nr. 32 - Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sporta veicināšanai Jelgavas novadā

Apstiprināti: 05.10.2022. - protokols Nr.39; 1.§
Spēkā no 22.10.2022.

IZGLĪTĪBA

Nr. 3 - Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā

Apstiprināti: 25.08.2021. - protokols Nr.16; 16.§
Precizējumi: 27.10.2021. - protokols Nr.23; 13.§
Spēkā no 03.11.2021.
 

Nr.4 - Par Jelgavas novada profesionālo stipendiju

Apstiprināti 22.09.2021. - protokols Nr.20; 43.§
Spēkā no 28.10.2021.
Grozījumi: 27.04. 2022. - protokols Nr.18; 1.§

Nr. 14 - Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu

Apstiprināti 27.04.2022. - protokols Nr. 18; 2.§
Precizējumi: 30.06.2022. - protokols Nr.27; 55.§
Spēkā no 12.07.2022.

Nr.21 - Par līdzfinansējumu Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Apstiprināti 10.12.2021. - protokols Nr.33; 48.§
Spēkā no 01.01.2022.
 

Nr. 23 - Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Jelgavas  novadā

Apstiprināti 30.06.2022. - protokols Nr.27; 26.§
Spēkā no 01.09.2022.
Nr. 27 - “Par  izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”

Apstiprināti 27.07.2022. - protokols Nr.29; 41.§
Spēkā no 01.09.2022.

Grozījumi: 31.08. 2022. - protokols Nr.33; 50.§

NODEVAS

Nr. 7 - Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā Apstiprināti 25.09.2019.  - protokols Nr.16; 23.§
Grozījumi līdz 29.12.2020. - protokols Nr.25; 27.§

NOTEIKUMU PUBLICĒŠANAS VIETA

Nr. 9 “Par Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

Apstiprināts 22.09.2021. - protokols Nr.20; 51.§
Spēkā no 16.10.2021.

NOVADA SIMBOLIKA

Nr. 13 - Par Jelgavas novada simboliku Apstiprināti 26.10.2011. - protokols Nr. 10; 26.§
Grozījumi līdz 30.08.2017. - protokols Nr.13; 26.§

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Nr. 2 - Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Palīdzību dzīvokļu jautājumos, kā arī reģistru pieejamību palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanai Jelgavas novada pašvaldībā nodrošina Dzīvokļu komisija sadarbībā ar Jelgavas novada komunālo uzņēmumu "JNKU". Sev interesējošo informāciju saistībā ar pašvaldības dzīvokļu rindu vai pieejamajiem reģistriem aicinām lasīt ŠEIT.

Apstiprināti 30.06.2022. - protokols Nr.27; 5.§
Precizēti 27.07.2022. -  protokols Nr.29; 49.§
Spēkā no 05.08.2022.

Nr. 9 "Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu"

Apstiprināti 23.02.2022. - protokols Nr.9; 25.§
Precizēti 30.03.2022. - protokols Nr.13; 66.§
Spēkā ar 09.04.2022.

Apstiprināti 21.10.2021. Protokols Nr.22; 5.§
Precizējumi līdz 27.10.2021. Protokols Nr.23; 57.§
Spēkā no 01.01.2022.

Nr. 4 - Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Jelgavas novadā

Apstiprināti 26.01.2022. Protokols Nr. 6; 23.§
Spēkā no 01.01.2022.

Nr.15 - Par Par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Apstiprināti 27.04.2022. - protokols Nr. 18; 12.§

Nr.16 - Par ēku, dzīvokļu numuru un ēku nosaukumu (adrešu) norāžu, ēku nosaukumu (adrešu), ielu, pašvaldības iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju izvietošanu Jelgavas novada pašvaldībā

  1. pielikums "Ēku numuru norāžu paraugs"
  2. pielikums "Dzīvokļu numuru norādes paraugs kāpņu telpā"
  3. pielikums "Ēkas nosaukums (adreses) norādes paraugs"
  4. pielikums "Ielu norādzīmes paraugs"
  5. pielikums "Ēku nosaukumu (adrešu) norādzīmju paraugs"
  6. pielikums "Pašvaldības, pašvaldību iestāžu, tūrisma un uzņēmējdarbības objektu norādzīmju paraugs"
  7. pielikums "Uz pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ēkām izvietojamo norādzīmju paraugs"
  8. pielikums "Informatīvā stenda ziņojumiem paraugs"
  9. pielikums "Informatīvā stenda ar novada vai pagasta karti (novada vai pagasta vārti) paraugs"
Apstiprināti 25.05.2022. - protokols Nr.22; 2.§
Precizējumi: 30.06.2022. - protokols Nr.27; 53.§
Spēkā no 14.07.2022.

Nr.19 - Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtību

Apstiprināti 22.05.2022. - protokols Nr.22; 10.§
Spēkā no 18.06.2022.

PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS

Nr.1 - Jelgavas novada pašvaldības nolikums
Apstiprināts 07.07.2021. - protokols Nr.4; 5.§
Precizējumi līdz 08.08.2021. - protokols Nr.5; 1.§
Grozījumi 04.11.2021. - protokols Nr.24; 1.§
Grozījumi 05.01.2022. - protokols Nr.1; 1.§
Grozījumi 04.04.2022. - protokols Nr.5; 1.§

SOCIĀLĀ DROŠĪBA

Nr.30 - Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas novadā

Apstiprināti 28.09.2022. - protokols Nr.35; 18.§
Precizējumi 26.10.2022. - protokols Nr.41; 47.§

Nr. 12 - Par pabalstiem audžuģimenē ievietotam bērnam

Apstiprināti 27.10.2021. - protokols Nr.23; 8.§
Spēkā no 01.01.2022.

Nr. 13 - Par pašvaldības sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas

Apstiprināti 27.10.2021. - protokols Nr.23; 9.§
Spēkā no 01.01.2022.

Nr. 18 - Par sociālo palīdzību zemu ienākumu mājsaimniecībām

Apstiprināti 10.12.2021. - protokols Nr.33; 33.§
Precizējumi līdz 03.02.2022. Protokols Nr.7; 1.§
Spēkā no 09.02.2022.

Nr. 19 - Kārtība, kādā personas ar kustību traucējumiem Jelgavas novadā var saņemt pabalstu mājokļa vides pielāgošanas izdevumu kompensēšanai

Apstiprināti 10.12.2021. - protokols Nr.33; 36.§
Spēkā no 01.01.2022.

Nr. 8  - Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jelgavas novada pašvaldībā

Apstiprināti 08.02.2022. - protokols Nr.8; 2.§
Precizēti - 30.03.2022. - protokols Nr. 13; 1.§
Spēkā no 09.04.2022.

Nr. 22 - Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Jelgavas novadā

Apstiprināti 30.06.2022. - protokols Nr.27; 25.§
Precizējumi: 27.07.2022. - protokols Nr.29; 8.§
Spēkā no 05.08.2022.

TERITORIJAS PLĀNOŠANA

Nr. 22 “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Apstiprināti 10.12.2021. - protokols Nr.33; 29.§
Nr.8  “Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” Apstiprināti 26.04.2021. - protokols Nr.8; 17.§
Nr. 9 “Par Jelgavas novada pašvaldības  2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.11 “Par Platones pagasta nekustamā īpašuma “Aivari” (kad. Nr. 54700010041) detālplānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”  atzīšanu par spēku zaudējušiem” Apstiprināti 26.08.2020. - protokols Nr.15; 16.§
Nr. 6 “Par Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr.6 “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa’’ atcelšanu” Apstiprināti 29.04.2020. - protokols Nr.9; 46.§
Nr. 14 - Par Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Apstiprināti 23.11.2011. - protokols Nr. 12; 22.§
Nr. 9 - Par būvvaldes sniedzamo maksas pakalpojumu cenrādi par Inženiertopogrāfiskās digitālās kartes M 1:500 uzturēšanu un izmantošanu
Apstiprināti 28.04.2010 - protokols Nr. 5; 12.§
Grozījumi līdz 25.09.2013. - protokols Nr. 17; 26.§
Nr. 14 - Par topogrāfiskās informācijas, izpildshēmu aprites kārtību Jelgavas novadā Apstiprināti 22.06.2010 - protokols Nr. 8; 1.§

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Nr. 20 - Par tirdzniecību publiskās vietās, tirgus statusa piešķiršanas kārtību un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs Jelgavas novadā

Apstiprināti 10.12.2021. - protokols Nr. Nr.33; 46.§
Spēkā no 05.03.2022.

Nr. 7 - Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas novadā

Apstiprināti 22.09.2021. - protokols Nr.20; 49.§
Spēkā no 21.12.2021.

 

 
Zemgales Plānošanas reģiona noteikumi - “Par Zemgales Plānošanas reģiona vieglo taksometru pasažieru pārvadājumu licenču un licenču kartīšu izsniegšanu”  

VIDES AIZSARDZĪBA

Makšķerēšanas licences iespējams iegādāties tīmekļa vietnē www.manacope.lv.

 

Nr.16 - Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Apstiprināti 10.12.2021. - protokols Nr.33; 6.§
Grozījumi 23.02.2022. - protokols Nr.9; 21.§
Spēkā no 12.03.2022.

 

Zemūdens medību licences iespējams iegādāties tīmekļa vietnē www.manacope.lv.
 
 

Nr.17 - Par licencētajām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Apstiprināti 10.12.2021. - protokols Nr.33; 7 §
Precizējumi, grozījumi 23.02.2022. - protokols N.9; 20.§
Spēkā no 12.03.2022.

Nr. 8 - Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Apstirpināti 21.09.2021. - protokols Nr.20; 50.§
Apstiprināti 22.09.2021. - protokols Nr.20; 48.§
Grozījumi līdz 27.01.2014. - protokols Nr. 1; 5.§
Precizējumi 05.01.2022. - protokols Nr.2; 49.§
Spēkā no 15.01.2022.

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

2022.gads

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28 "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”"

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21 “Grozījumi saistošo noteikumu Nr.6 „Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2022.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”

2021.gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3 “Grozījumi 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 "Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam"

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” (Spēkā esoši līdz 2021.gada 30.jūnijam)

2020.gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8 Jelgavā, 2020.gada 29.jūlijā (protokols Nr.14, 17.§) “Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14 Jelgavā, 2020.gada 29.decembra (protokols Nr. 25, 26.§) “Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

2019.gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 “Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5 Jelgavā, 2019.gada 31.jūlija (protokols Nr.13, 28.§) "Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam""

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11 Jelgavā, 2019.gada 27.novembrī (protokols Nr.20  23.§) „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam””

2018.gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”