03.02.2023.

Informatīvais paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

Drukāt
24.02.2022

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekme uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktu, sagatavots informatīvs paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā novērtējuma veikšanu SIA “I.T. Soil”, reģ. Nr. 40003600332, paredzētajai darbībai – atkritumu uzglabāšanas laukuma ierīkošanai, nekustamajā īpašumā “Akači”, kad. Apz. 54780090231. Minētais laukums atrodas atkritumu apstrādes un pārstrādes kompleksa teritorijā, kura adrese ir “Akači”, “Atvari”, “Medņi” Salgales pagastā, Jelgavas novadā.

Informatīvais paziņojums Abilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam.

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums
2022. gada 18. februāris
Paredzētās darbības nosaukums
Atkritumu uzglabāšanas laukuma ierīkošana
Iesniedzējs
SIA “I.T. Soil”, reģ. Nr. 40003600332, juridiskā adrese: Bīskapa gāte 2, Rīga, LV-1050, e-pasts: itsoil@itsoil.lv
Paredzētās darbības norises vietas adrese
Nekustamais īpašums “Akači”,  kad. Apz. 54780090231, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3045.
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
Neatrodas

Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā

 
Neatrodas

 

Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā
Neatrodas
Informācija par paredzēto darbību
SIA “I.T. Soil” plāno ierīkot atkritumu uzglabāšanas laukumu nekustamajā īpašumā “Akači”, kad. Apz. 54780090231. Laukuma segumu veidos betona plāksnes, to šuvju vietas tiks hermetizētas. Atkritumi tiks uzglabāti slēgtos konteineros, kā arī šī laukuma rietumu un dienvidrietumu pusē tiks uzstādīta iepriekš vērtētā pirolīzes iekārtas jaunā daļa. Jaunbūvējamā betona plākšņu laukuma platība sastādīs 1802 m2. Jaunais laukums tiks izbūvēts ar slīpumu uz dienvidu un rietumu malām, kas nodrošinās nokrišņu ūdeņu noplūšanu uz laukuma malās esošajām gūlijām un savākšanas akām, kas savienotas ar esošo notekūdeņu novadīšanas tīklu.

  Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Zemgales reģionālajā vides pārvaldē Kazarmes ielā 17a, Jelgava, LV-3007, elektroniski zemgale@ vvd.gov.lv