Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Apvienotā komiteju sēde Nr.2

12.03.2021

17.03.2021., plkst. 15:00

Darba kārtība:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Liepu16-5, Vircavas pag.; 2.Draudzības8-107, Kalnciems)
3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Svirlaukas iela 20-16, Staļģene)
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (12 īpaš. Sesavas pag.; 2 īpaš. Zaļenieku pag.; 3 īpaš. Vircavas pag.; 3 īpaš. Lielplatones pag.; 1 īpaš. Jaunsvirlaukas pag.; 1 īpaš. Platones pag.; 1 īpaš. Kalnciema pag.; 1 īpaš. Līvbērzes pag.)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai (1.Kļaviņu lauks, Sesavas pag.; 2.Tvaiki, Svētes pag.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1. Jaunrozes, Līvbērzes pag.; 2. 1.masīvs 29, Kalnciema pag.; 3.Priedītes, Lielplatones pag.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Glūdas pag.;2. - 4.Vilces pag.; 5. - 6. Kalnciema pag.; 7.Sesavas pag.; 8.Vilces pag.; 9.Platones pag; 10.Glūdas pag. )
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Grantskalni, Vilces p.; 2.Celtniec.18-1, Eleja; 3.Ķīves-2; 4.Vairogu lauks, Vilces p.; 5.Plūmītes, Līvbērzes p.; 6.Pienenes; 7.Upesliepas; 8.Spilves, Valgundes p.)
9. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Avotiņi, Lielplatones pag.)
10. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nodošanu atsavināšanai (Apses, Zaļenieku pag.)
11. Par grozījumiem Svētes pagasta padomes 2008.gada 18.septembra lēmumā (protokols Nr.11, 12.§) „Par Svētes pagasta pašvaldības lietošanā un valdījumā esošās zemes izvērtēšanu.” (Purenes, Niedres, Svētes pag.)
12. Par grozījumiem Svētes pagasta padomes 2008.gada 18.septembra lēmumā (protokols Nr.11, 12.§) „Par Svētes pagasta pašvaldības lietošanā un valdījumā esošās zemes izvērtēšanu.” ("Atpūtas" koplietošanas zeme, Svētes pag.)
13. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda( Platones pag, Veckutēni)
14. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda( Kalnciema pag. Liellapsas)
15. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
16. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda( Viļķeri, Platones pag.)
17. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Rundāles ielā 11, Mežciemā, Jaunsvirlaukas pagastā, sastāvā esošas zemes vienības daļai
18. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2016.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē””
19. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadā””
20. Par Marinas Smilgas ievēlēšanu par bāriņtiesas locekli
21. Par Urzulas Jēkabsones ievēlēšanu par bāriņtiesas locekli
22. Par grozījumiem SIA „EcoLead” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas darbības uzraudzības darba grupas sastāvā
23. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2019.gada 27.marta lēmumā “Par Ārkārtas komisijas apstiprināšanu”
24. Par grozījumiem Svētes pamatskolas nolikumā
25. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 24.augusta nolikumā Nr.8 (protokols Nr.8 39.§) „Jelgavas novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas Nolikums”
26. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2011.gada 28.septembra lēmumā Nr.9 (protokols Nr.9 46.§) „Jelgavas novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”
27. Par Komunikāciju departamenta nolikuma apstiprināšanu
28. Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu
29. Par ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklāta projektu konkursa nolikuma, iesniegumu vērtēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
30. Par projekta iesniegšanu 2021.gada pirmās kārtas Zivju Fonda pasākumā
31. Par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu SIA “Kristy Style” saistībā ar Covid-19 izsludināto ārkārtas stāvokli valstī
32. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu un atbrīvošanu no telpu nomas maksas (Lielplatones pag.)
33. Par grozījumiem Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumā
34. Pap.DK.Par Jelgavas novada pašvaldības iestāžu telpu nomas pakalpojumu maksas cenrādi
35. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Svirlaukas iela 20-8, Staļģene)
36. Pap.DK.Par grozījumiem 2020. gada 29. aprīļa Jelgavas novada domes lēmumā(prot.Nr,9, 42.§) “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Punduri, Vilces pag.)
37. Pap.DK.Par Zandas Reinvaldes iecelšanu par Vilces pamatskolas direktoru