Jelgavas novada dome 24.04.2024. pieņēma lēmumu Nr.11 (protokols Nr.9/2024)  “Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma (administratīvajai teritorijai līdz 30.06.2021.) (turpmāk – Teritorijas plānojums) un vides pārskata 6.redakcijas  nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskā apspriešana notiks no 2024.gada 13.maija līdz 2024.gada 14.jūnijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024.gada 27.maijā plkst. 18.00. Sanāksme tiks organizēta klātienē un hirīdrežīmā. Klātienē sanāksme  tiks organizēta Jelgavas novada pašvaldības zālē (Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001), bet, lai pieteiktos attālinātai dalībai sanāksmē Microsoft Teams platformā, lūdzam iepriekš (ne vēlāk kā divas stundas pirms sanāksmes) nosūtīt pieteikumu uz e-pastu krista.tumova@jelgavasnovads.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma un vides pārskata 6.redakcijas dokumentiem var iepazīties:

Izdrukas veidā:

  • Jelgavas novada pašvaldībā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Lielā ielā 5/7, Jelgavā, LV-3001), pašvaldības darba laikā;

Elektroniskā veidā:

Rakstiski priekšlikumi par Teritorijas plānojuma un vides pārskata 6.redakciju iesniedzami līdz 2024.gada 14.jūnijam (ieskaitot):

  • Jelgavas novada pašvaldībai (Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001), nosūtot tos pa pastu vai elektroniski parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu un iesūtot uz e-pasta adresi: dome@jelgavasnovads.lv. Abos gadījumos iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija);
  • valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis

Personas, kurām rodas jautājumi par publiskai apspriešanai nodoto Teritorijas plānojuma un vides pārskata 6.redakciju, aicinām vērsties pie izstrādes vadītājas Kristas Tumovas (e-pasts krista.tumova@jelgavasnovads.lv; mob.22334212), iepriekš piesakot apmeklējuma vizīti.

Teritorijas plānojuma un vides pārskata 6.redakcijas izstrādātājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grupa93”, reģistrācijas numurs 50103129191, juridiskā adrese Torņa iela 4, Rīga, LV-1050.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par Teritorijas plānojuma un vides pārskata 6.redakcijas turpmāko izstrādes procesu vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv

Aicinām ikvienu iesaistīties  Teritorijas plānojuma un vides pārskata 6.redakcijas publiskajā apspriešanā!