Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/002 “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība”
  • Ieviešanas laiks 30.04.2019. – 30.11.2020.
  • Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jelgavas novada pašvaldībā
attels1

Projekts tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1 Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 2. kārta  ietvaros

Lai nodrošinātu projekta mērķa grupai - Jelgavas novadā dzīvojošām personām ar GRT un BSAC bērnu (gan izvērtēto, gan neizvērtēto) vajadzībām atbilstošākos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus, samērojot vajadzības un izmaksas Jelgavas novadā ar ERAF finansējumu 9.3.1.1. pasākuma ietvaros tiks izveidots:

  1. Dienas aprūpes centrs  (Draudzības iela 3, Kalnciems, Kalnciema pagasts) personām ar GRT ar 12 vietām;
  2. Grupu dzīvoklis (Draudzības iela 3, Kalnciems, Kalnciema pagasts) personām ar GRT ar 16 vietām;
  3. Specializētā darbnīca (Draudzības iela 3, Kalnciems, Kalnciema pagasts) ar 16 vietām;
  4. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Draudzības iela 12a-87, Kalnciems, Kalnciema pagasts (4 vietas) un Lietuvas ielā 19, Elejā, Elejas pagastā (8 vietas)) ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ar 12 vietām.

Galvenās projektā plānotās darbības ir 2 ēku un 1 dzīvokļa  - projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde (1 būvprojekts, 2 apliecinājuma kartes) un būvekspertīze objektam - Draudzības iela 3, Kalnciems, Kalnciema pagasts. Būvju un telpu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā būvuzraudzība, autoruzraudzība, kā arī teritorijas labiekārtošana; materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde mērķa grupas vajadzībām un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Projektā plānotie rezultāti un iznākuma rādītāji  - tiks izveidots un labiekārtots  viens objekts “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā” Draudzības iela 3, Kalnciems, Kalnciema pagasts, kurā tiks nodrošināta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana personām ar garīga rakstura traucējumiem un tiks izveidoti un labiekārtoti divi objekti, ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšanai, tas ir, “Jauniešu mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana”, Lietuvas iela 19, Eleja, Elejas pagasts un “Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana”, Draudzības iela 12A-87, Kalnciems, Kalnciema pagasts

Projekta kopējās izmaksas ir 1 714 452.54 euro, tai skaitā projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 475 778.85 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 741 075,90 euro, valsts budžeta dotācijas 35 027.02 euro,cits publiskais finansējums (rezerv.fin. ERAF daļa) 52 870.00 euro pašvaldības finansējums 885 479.62 euro, tai skaitā neattiecināmās izmaksas 238 673.69 euro. 

Projekta koordinators: